Skip to content
Government and ministries Media

En rapport om förbättring av säkerheten i religiösa samfunds lokaler har publicerats

Inrikesministeriet
30.6.2021 12.01
Pressmeddelande 83/2021

En rapport som sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av inrikesministeriet innehåller flera rekommendationer för att förbättra säkerheten i religiösa samfunds lokaler. I rapporten rekommenderas att religiösa samfund systematiskt förbättrar lokalernas säkerhet. För detta ändamål har arbetsgruppen utarbetat en modell för säkerhetsplan för samfunden.

Inrikesministeriet tillsatte den 20 juli 2020 en arbetsgrupp med uppgift att utreda säkerhetshot mot religiösa samfunds lokaler. Arbetsgruppen hade till uppgift att utarbeta förslag för att förbättra säkerheten. Arbetsgruppen tillsattes eftersom terrorattacker mot religiösa samfund under de senaste åren ökat behovet av att förbättra säkerheten i religiösa samfunds lokaler.

I den nu publicerade rapporten ingår rekommendationer för att utveckla uppföljningen av säkerheten och säkerhetsläget i religiösa samfunds lokaler samt utbildningen och säkerhetskompetensen. I rapporten lyfts också fram iakttagelser om organiseringen och ledningen av och anvisningarna om säkerhetsfunktionerna i religiösa samfunds lokaler.

– Det vore viktigt att religiösa samfund i fortsättningen har en säkerhetsplan där man till exempel anger de aktörer som ansvarar för säkerhetsfrågor och behandlar säkerhetsåtgärderna. Dessutom är det viktigt att planen uppdateras regelbundet. Vår arbetsgrupp har sammanställt en färdig modell för säkerhetsplan för att underlätta och stödja de religiösa samfundens säkerhetsarbete, säger utvecklingschef Tarja Mankkinen från inrikesministeriet.

I arbetsgruppens rapport konstateras att de religiösa samfund som redan en längre tid har utvecklat säkerhetsåtgärderna kan i sin verksamhet utnyttja den säkerhetsplan som finns som bilaga till rapporten. De samfund som först nu inleder en systematisk utveckling av säkerhetsåtgärderna kan göra detta med hjälp av säkerhetsplanen. Som bilaga till rapporten finns också en anvisning om hur säkerhetsplanen ska fyllas i.

– Det kunde vara bra att flera personer som är centrala med tanke på ärendet deltar i att fylla i säkerhetsplanen. På så sätt beaktas olika synvinklar i planen. Det är också viktigt att de som använder lokalerna vet hur de ska agera i olika situationer, säger Mankkinen.

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, [email protected], tfn 0295 488 370