Skip to content
Media

Våldsbejakande radikalisering och extremism förebyggs på många sätt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 15.32
Pressmeddelande 108/2019

Statsrådet har fattat ett principbeslut om ett nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023. Syftet med programmet är bl.a. att minska det extremistiska våldet och hotet om det när det gäller individer, sammanslutningar och samhället samt att främja tillgodoseendet av likabehandling, yttrandefrihet och andra grundlagsenliga rättigheter.

- Våldsbejakande extremism och extremrörelsers verksamhet utgör ett hot mot demokratin, de mänskliga och grundläggande rättigheterna samt människors säkerhet och trygghetskänsla. De åtgärder som det beslutats om i programmet genomförs i samarbete med myndigheter och organisationer. Programmet gynnar alla som i sitt eget arbete måste behandla dessa frågor, berättar utvecklingschef Tarja Mankkinen.

Programmet innehåller också åtgärder för att bekämpa terroristisk propaganda och olaglig hatretorik samt för att förebygga våldsbejakande extrema gruppers rekrytering. Åtgärderna stöder en minskning av risken för våld bland eventuella återvändande utländska stridande.

Nära samarbete mellan myndigheter och organisationer

Åtgärdsprogrammet har beretts i nära samarbete med myndigheter (nationella och lokala), organisationer och sammanslutningar. Även forskare har deltagit i beredningsarbetet. Förebyggandet riktar sig mot alla former av våldsbejakande extremism som förekommer i Finland. Dessa är den våldsbejakande extremhögern och extremvänstern, den religiöst motiverade våldsbejakande extremismen, radikala alternativa rörelser samt enskilda aktörer.

Inrikesministeriet samordnar på riksnivå förebyggandet av den våldsbejakande radikaliseringen och extremismen och leder den nationella samarbetsgrupp som ministeriet tillsatt. I det förebyggande arbetet deltar många olika myndigheter, bl.a. polisen, social- och hälsovårdsväsendet, ungdomsväsendet och hälso- och sjukvården för fångar. Även många organisationer och sammanslutningar deltar i arbetet. Till exempel religiösa samfunds roll är viktig.

Extrema grupper påverkar säkerheten och trygghetskänslan lokalt

Det är mycket viktigt att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism lokalt. Individer och grupper radikaliseras och agerar lokalt, och de är en del av lokala sociala nätverk och sammanslutningar. På lokal nivå påverkar våldsbejakande extremistiska grupper människors och gruppers säkerhet och trygghetskänsla negativt.

Effektivt och lokalt förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism förutsätter samarbete mellan olika myndigheter och med organisationer. Unga, kvinnor och religiösa samfund måste engageras i arbetet. I arbetet ingår utbildning av olika aktörer, omfattande förebyggande åtgärder samt effektiva interventioner i rätt tid genom vilka individer som radikaliserats eller löper risk att radikaliseras hänvisas till tjänster. 

Ta med unga i det förebyggande arbetet

Våldsbejakande radikalisering och extremism samt extrema rörelsers aktivitet  syns på många sätt i de ungas vardag och liv. Atmosfären och polariseringen i samhället avspeglas hos unga i form av till exempel motsättningar och tillspetsad diskussion färgad av svartvita åsikter i exempelvis klassrum. Fenomenet kan också synas som hatretorik i synnerhet i sociala medier samt som hot, förolämpningar och utestängning.

De unga utgör en viktig resurs när det gäller att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism, att bygga upp fred och att minska motsättningar. Målet är att de unga deltar i att planera och genomföra det förebyggande arbetet. De ungas möjligheter och förmåga att delta i verksamheten utökas genom att deras kunskaper och påverkningsmöjligheter stärks i vardagens freds- och säkerhetsfrågor. En av åtgärderna som nämns i programmet är t.ex. att det ska skapas trygga lokaler för diskussion för unga.

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn +358 295 488 370, [email protected]