Hyppää sisältöön
Media

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 11.19
Pressmeddelande 147/2018

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration, räddningsväsendet och civil krishantering träder i kraft i början av 2019. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.

Fritt utbud av sotningstjänster

Vid ingången av året övergår man i hela landet till fritt utbud av sotningstjänster. Räddningsverkens skyldighet att ordna sotningstjänster i deras områden slopas. I praktiken innebär detta att distriktssotningssystemet upphör. De nuvarande regionala distriktssotningsavtalen upphör att gälla senast den 30 juni 2019.

Också i fortsättningen får endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare utföra sotningsarbete. Skyldigheten för en byggnads ägare och innehavare att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet kvarstår oförändrad, likaså intervallerna mellan sotningarna. I bostäder som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år, i fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.

Verkställigheten av beslut om utvisning blir snabbare

Verkställigheten av beslut om utvisning påskyndas genom en ändring av utlänningslagen fr.o.m. den 1 januari. Vissa utvisningsbeslut som gäller allmän ordning och säkerhet kan verkställas 30 dagar efter delgivningen, om inte förvaltningsdomstolen har förbjudit verkställigheten. Ett utvisningsförfarande tillämpas vid avlägsnandet ur landet när personen har eller har haft uppehållstillstånd i Finland eller när en EU-medborgares vistelse har registrerats.

Bakom lagändringen ligger statsminister Sipiläs regeringsprogram, enligt vilket personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och personer som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas ur landet snabbare än hittills. Ändringen gäller inte t.ex. avvisning av asylsökande.

Ändringar i Migrationsverkets och polisens avgifter

Avgifterna för polisens och Migrationsverkets prestationer ändras år 2019. Det sker höjningar av polisens avgifter som har samband med vapen och av avgifter för säkerhetsutredningar som görs av skyddspolisen. När det gäller uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare, sjunker avgifterna för elektronisk ansökan, medan avgifterna för ansökan i pappersform höjs. Dessutom höjs bidraget för frivillig återresa vid ingången av året.

Läs mera om ändringar av avgifter (pressmeddelande 19.12)

Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. I räddningslagen gjordes ändringar som gäller bl.a. bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning för räddningsväsendets personal. Republikens president stadfäste ändringarna av räddningslagen den 28 december.

Läs mera om ändringar i räddningslagen (pressmeddelande 28.12.)

Krishanteringscentret överförs till inrikesministeriet

Krishanteringscentret (CMC) överförs administrativt från Räddningsinstitutet i Kuopio till inrikesministeriet den 1 januari 2019. Republikens president stadfäste ändringen av lagen om civil krishantering den 28 december.

I och med den administrativa överföringen blir Krishanteringscentret ett till inrikesministeriet anslutet center med uppgifter inom den civila krishanteringen. Inrikesministeriet har också beslutat att flytta Krishanteringscentret från Kuopio till Helsingfors. På ändringen av placeringsorten tillämpas från och med början av året en övergångsperiod på två år. Tre av de anställda vid Krishanteringscentret börjar arbeta i Helsingfors vid ingången av året. Dessutom arbetar direktören för centret en del av veckan i Helsingfors och en del av veckan i Kuopio.

Syftet med överföringen är att stärka Krishanteringscentrets ställning administrativt och funktionellt. Att centret finns i direkt anslutning till ministeriet innebär att centret har en självständigare ställning än tidigare och placeringen i huvudstadsregionen möjliggör ett närmare samarbete med andra aktörer inom krishantering. Enligt lagen har Krishanteringscentret till uppgift att sköta utbildningen av experter inom civil krishantering, den därmed anslutna rekryteringen och logistiken samt forskningen om och utvecklingen av civil krishantering.

Civil krishantering har som mål att stabilisera läget i konfliktdrabbade områden i världen genom icke-militära metoder. Inrikesministeriet ansvarar för att upprätthålla, utveckla och samordna den nationella beredskapen för civil krishantering. Varje år deltar cirka 120 experter från Finland i civila krishanteringsinsatser.

Rättigheter och skyldigheter för experter som skickas utomlands förtydligas

Med ändringen av lagen om civil krishantering förtydligas också rättigheterna och skyldigheterna för experter som skickas utomlands. Ändringarna träder i kraft 1.1.2019.

Bestämmelserna om ersättning på grund av gällande förhållanden för personer som arbetar i uppgifter inom civil krishantering förtydligas. Med avvikelse från fältuppgifterna har det för sekretariatsuppgifter betalats samma ersättning på grund av gällande förhållanden även om städernas faktiska kostnadsnivåer avviker från varandra. I fortsättningen definieras en separat ersättning på grund av gällande förhållanden för varje stad där sekretariatet finns genom att utnyttja utrikesministeriets utrikesersättningssystem.

De kostnader som föranleds av skolgång och dagvård för barn till de personer som arbetar vid sekretariat betalas i fortsättningen enligt utrikesministeriets ersättningssystem på basis av de faktiska kostnaderna. Reformen är viktig i synnerhet för kvinnor med familj som är klart underrepresenterade jämfört med ensamstående och män med familj i krishanteringsuppgifter.

Ytterligare information

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, [email protected] (sotning)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected] (beslut om utvisning)
Johanna Hakala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 452, [email protected] (förordningen om polisens och skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer)
Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected] (förordningen om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer)
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (bidrag för frivillig återresa)
Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 422, [email protected]  (bekämpning av miljöskador på havsområden)
Kimmo Ahvonen, sjöräddningsexpert, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 153, [email protected] (bekämpning av mijöskador på havsområden)
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 250, [email protected]@intermin.fi (ändringen av lagen om civil krishantering)
Kirsi Henriksson, direktör, CMC, tfn 0295 453 699, [email protected] (CMC)

 

Tillägg till pressmeddelandet 28.12.2018 kl.12.20 -> bekämpning av miljöskador på havsområden och ändringen av lagen om civil krishantering)