Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden strategia sekä toimenpidesuunnitelma.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisten julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan kokonaishenkilömäärä on vuoden 2017 varsinaisen talousarvion mukaan arviolta 14 153 henkilötyövuotta (vuosi 2016: 14 807 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 000 ja Rajavartiolaitos noin 2 700 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 508 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Vuosi 2018

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2018, 10.8.2017

Vuosi 2017

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2017, 12.8.2016

Vuosi 2016

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2016, 14.8.2015

Lisätietoja

Tiina Ranta-Lassila, Johtava asiantuntija 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous 0295488518   etunimi.sukunimi@intermin.fi