Hyppää sisältöön
Media

EU:n väliaikaiset toimet auttaisivat Latviaa, Liettuaa ja Puolaa muuttoliikkeen hallinnassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 14.02
Tiedote 14/2022

Euroopan komissio antoi 1.12. ehdotuksen väliaikaisista hätätoimenpiteistä Latvian, Liettuan ja Puolan hyväksi. Ehdotus on osa EU:n yhteisten toimien kokonaisuutta, jonka tarkoitus on vastata Valko-Venäjän toimiin. Valko-Venäjä on rajoillaan pyrkinyt välineellistämään muuttoliikettä poliittisiin tarkoitusperiin. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 27.1.

Ehdotuksella luotaisiin Valko-Venäjän toimien kohteeksi joutuneille maille tilapäinen hätätilamenettely turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaan. Samalla turvattaisiin yksilön mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja saada hakemuksensa käsiteltyä asianmukaisesti.

Komissio ehdottaa seuraavia toimia: 

  1. Määräaikaa turvapaikkahakemuksen rekisteröinnille voitaisiin pidentää kolmesta päivästä neljään viikkoon.
  2. Tietyin edellytyksin kaikkiin hakijoihin voitaisiin soveltaa niin sanottua rajamenettelyä. Se tarkoittaa, että heidän hakemuksensa voitaisiin käsitellä rajalla tai sen läheisyydessä. 
  3.  Aineelliset vastaanotto-olosuhteet voitaisiin rajata perustarpeisiin, joilla tarkoitetaan ruokaa, vettä, vaatteita, riittävää terveydenhoitoa ja tilapäistä majoitusta hakemuspäivästä lukien.
  4. Paluumenettelyyn ei sovellettaisi EU:n paluudirektiiviä, vaan siitä voitaisiin päättää kansallisesti.

Toimia sovellettaisiin kuuden kuukauden ajan, mikä komission arvion mukaan on riittävä aika saada akuutti tilanne hallintaan. Latvialla, Liettualla ja Puolalla ei olisi velvollisuutta ottaa toimia käyttöön, vaan neuvoston päätöksellä vain annettaisiin siihen mahdollisuus. Toimia ei voisi soveltaa näiden kolmen maan ulkopuolella.

Yhtenäinen EU on vahva toimija 

EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa todetaan, että neuvosto voi hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä yhden tai useamman jäsenvaltion hyväksi, jos äkillinen joukoittainen maahantulo EU:n ulkopuolisista maista aiheuttaa hätätilanteen.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että EU esiintyy yhtenäisenä, kun vastataan käsillä olevaan tilanteeseen. Valtioneuvosto hyväksyy komission ehdottamat väliaikaiset toimenpiteet osana yhteisten toimien kokonaisuutta. Niillä ei poiketa velvollisuudesta käsitellä turvapaikkahakemus, vaatimuksesta tutkia hakemus yksilöllisesti eikä riittävistä oikeusturvakeinoista.

Valtioneuvosto korostaa, että näiden poikkeustoimien rinnalla työtä yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi on jatkettava. Järjestelmää on kehitettävä tavalla, joka mahdollistaa jäsenmaille tehokkaat, oikeasuhtaiset ja nykyistä joustavammat keinot vastata muuttuviin tilanteisiin perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Keskustelu muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi jatkuu

Tilapäisestä mekanismista pyritään EU:ssa sopimaan mahdollisimman nopeasti, jotta siitä saadaan hyötyä käsillä olevaan tilanteeseen. Laajempi poliittinen keskustelu muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamisesta jatkunee tiiviisti alkuvuonna 2022 eri neuvostokokoonpanoissa.

Komissio antoi 14.12. myös asetusehdotuksen pysyväksi lainsäädännöksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi. Asetuksen myötä näissä tilanteissa kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus poiketa tietyistä unionin säädöksistä. Toimet olisivat sisällöltään samanlaisia kuin mitä komissio nyt ehdottaa Latvian, Liettuan ja Puolan tukemiseksi.

Lisäksi komissio antoi 14.12. ehdotuksen Schengenin rajasäännöstön muuttamiseksi. Ehdotuksella pyritään osaltaan vastaamaan muuttoliikkeen välineellistämisen tilanteisiin, ja se sisältäisi myös välineellistämisen määritelmän. 

Valtioneuvoston kannat näihin ehdotuksiin muodostetaan erikseen valmisteltavissa kirjelmissä.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]