Brexitin vaikutukset sisäministeriön hallinnonalalla

Britannia erosi Euroopan unionista 1.2.2020, jolloin myös EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan. Tästä alkoi siirtymäkausi, joka päättyi vuoden 2020 lopussa.

Ennen vuotta 2021 Suomeen asettuneet Britannian kansalaiset

Erosopimuksella turvataan Suomessa asuvien Britannian kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä EU-oikeuteen perustuva asema ja oikeudet (mm. oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet) Suomessa elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Suomeen ennen 1.1.2021 ja jatkavat sen jälkeen täällä asumista. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne olivat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan.

Erosopimuksen mukainen oleskeluasema oikeuttaa jatkamaan oleskelua Suomessa. Se myös mahdollistaa enintään 90 päivän pituisen oleskelun minkä tahansa 180 päivän jakson aikana muualla Schengen-alueella. Jos Britannian kansalainen muuttaa pois Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon, hänen täytyy hakea siellä oleskeluoikeutta (yleensä oleskelulupaa) EU:n ulkopuolisen maan kansalaisena.

Vaikka henkilöllä ei vielä olisi erosopimukseen perustuvaa pysyvää oleskeluoikeutta eli hän olisi oleskellut Suomessa alle 5 vuotta, hän voi olla tilapäisesti pois Suomesta ilman, että menettää erosopimuksen mukaisia oikeuksiaan. Väliaikainen poissaolo on mahdollinen esimerkiksi työnteon, opiskelun, raskauden tai varusmiespalveluksen vuoksi. Jos henkilöllä on Suomessa erosopimukseen perustuva pysyvä oleskeluoikeus, hän menettää sen olemalla pois Suomesta yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta.

Keitä erosopimus ei koske?

Erosopimusta ei sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka oleskelivat Suomessa siirtymäkauden (vuoden 2020) aikana mutta eivät sen jälkeen. Eli jos Britannian kansalainen kävi vuoden 2020 aikana esimerkiksi työkomennuksella Suomessa siten, että työ päättyi ennen 1.1.2021, erosopimusta ei sovelleta häneen.

Erosopimusta ei myöskään sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka asettuvat asumaan Suomeen 1.1.2021 alkaen. Ennen siirtymäkauden päättymistä olemassa olleilla perheenjäsenillä on kuitenkin oikeus tulla Suomeen myöhemmin ja kuulua erosopimuksen soveltamisen piiriin. Samoin siirtymäkauden jälkeen syntyvät ja adoptoitavat lapset tulevat erosopimuksen piiriin tietyin edellytyksin.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden hakeminen

  • Aiemmin EU-oleskeluoikeutensa rekisteröineet: Britannian kansalaisten, jotka ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Suomessa, on haettava EU-oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Hakumenettelyn tarkoituksena on tarkistaa, että hakijalla on oikeus erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen.
  • Aiemmin pysyvän EU-oleskeluoikeuden saaneet: Pysyvä EU-oleskeluoikeus edellyttää 5 vuoden oleskelua Suomessa. Myös niiden Britannian kansalaisten, jotka ovat saaneet Suomessa pysyvän EU-oleskeluoikeuden, on haettava sen vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Hakeminen on maksutonta niille, joilla on todistus ennen 1.1.2021 saadusta pysyvästä EU-oleskeluoikeudesta.
  • Pysyvää oleskeluoikeutta kerryttävät: Pysyvä EU-oleskeluoikeus edellyttää 5 vuoden oleskelua Suomessa. Jos tätä ei ollut koossa vielä vuoden 2020 loppuun mennessä, henkilö voi kerryttää aikaa myös sen jälkeen ja saada erosopimuksen mukaisen pysyvän oleskeluoikeuden myöhemmin. EU-oleskeluoikeus tulee kuitenkin joka tapauksessa vaihtaa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen, vaikka pysyvää EU-oleskeluoikeutta ei olisi vielä kertynyt.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden osoitukseksi annetaan oleskelulupakortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kortista ilmenee, että sen haltija kuuluu erosopimuksen piiriin.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden hakuaika on päättynyt 30.9.2021.

Erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta voi hakea 30.9.2021 jälkeenkin, jos henkilöllä on perusteltu syy hakemuksen jättämiseen myöhässä ja hän on oleskellut Suomessa Euroopan unionin oikeuden nojalla ennen siirtymäkauden päättymistä 1.1.2021.

Ohjeet Maahanmuuttoviraston sivuilla

Vuonna 2021 Suomeen muuttavat tai matkustavat Britannian kansalaiset

Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavat Britannian kansalaiset eivät enää ole EU:n vapaan liikkuvuuden piirissä. Heihin sovelletaan maahantulosäännöksiä, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia.

Britannian kansalaiset voivat matkustaa 1.1.2021 alkaen EU:n jäsenvaltioihin viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla.

Rajatarkastukset

EU:n ulkorajoilla tehtävissä henkilöiden rajatarkastuksissa erotetaan EU:n kansalaisten valvonta EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten valvonnasta. Vuodesta 2021 alkaen Britannian kansalaisten valvontaan Schengen-alueelle saapumisen ja sieltä lähdön yhteydessä sovelletaan sääntöjä, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia. Tämä tarkoittaa, että Britannian kansalaisille ei enää myönnetä vapaata liikkumista koskevia rajaliikenteen helpotuksia, joita sovelletaan EU:n kansalaisiin, Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden kansalaisiin ja Sveitsin kansalaisiin.

Siirtymäkauden jälkeen Britannian kansalaisilla ei ole oikeutta käyttää EU:n/ETAn/Sveitsin kansalaisille tarkoitettuja erillisiä väyliä rajanylityspaikoilla suoritettavissa tarkastuksissa. Saapumisen yhteydessä heihin kohdistetaan kaikki EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille tehtävät perusteelliset maahantuloedellytysten tarkastukset.

Matkustajia kehotetaan ennen EU-alueelle matkustamista tarkistamaan matkustusasiakirjojensa voimassaolo ja varmistamaan, että he täyttävät maahantuloedellytykset. Jonkin maahantuloedellytyksen noudattamatta jättämisestä voi seurata, että pääsy unionin alueelle evätään.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen, jonka mukaan Britannian EU-eron jälkeen Britannian kansalaisilta ei vaadita viisumia Schengen-alueelle lyhytaikaista oleskelua varten. Rajatarkastuksiin sovelletaan Schengenin rajasäännöstöä, jonka mukaan matkustusasiakirjan tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun Schengen-alueelta poistumisen jälkeen.

Schengen-maat, joihin Suomikin kuuluu, sopivat yhdessä maahantuloon ja maastalähtöön liittyvistä säännöistä.

Viiden vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä eli 1.1.2026 alkaen Britannian kansalaisilta hyväksytään rajatarkastusten yhteydessä ainoastaan sellainen henkilöllisyystodistus, joissa on biometrinen tunniste.