Brexitin vaikutukset sisäministeriön hallinnonalalla

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt Britannialle eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka.

Britannian pyynnöstä EU-maiden marraskuussa 2018 hyväksymää erosopimusta ja poliittista julistusta neuvoteltiin syksyllä 2019 osin uudelleen. Eurooppa-neuvosto vahvisti saavutetun sovun 17.10.2019 kokouksessaan. Britannian parlamentin ja Euroopan parlamentin tulee vielä antaa sopimukselle hyväksyntänsä.

EU:n mukaan ratkaisu on oikeudenmukainen ja turvaa EU:n edut ja yhtenäisyyden sekä suojaa Irlannin saaren rauhaa ja vakautta.

EU ja jäsenmaat ovat varautuneet myös siihen, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Oleskeluoikeus

Jos Britannia ja EU allekirjoittavat erosopimuksen

Jos Britannia hyväksyy erosopimuksen, Suomessa asuvien Britannian kansalaisten kannalta se ei toisi mitään muutoksia heti, vaan vasta vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, joihin kuuluu oleskeluoikeus, määräytyisivät siirtymäkauden päättymisen hetken eli 31.12.2020 perusteella.

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta

Brittikansalaisten oleskeluoikeus on turvattu erillislailla. Erillislain mukaan Suomessa asuvat britit voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vuoden 2020 loppuun saakka, jos he ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa.

Erillislaki ja sen tuoma oleskeluoikeuden jatkuminen eron jälkeen koskevat vain niitä brittikansalaisia, jotka ovat rekisteröityneet ennen lopullista eropäivää. Jos rekisteröityminen puuttuu, sopimuksettoman eron tapauksessa Suomessa oleskeluaan jatkavan britin on haettava kolmannen maan kansalaiselle tarkoitettua oleskelulupaa. Henkilö voisi kuitenkin oleskella maassa laillisesti vielä 90 päivän ajan Euroopan parlamentin ja neuvoston lyhytaikaista oleskelua koskevan asetuksen mukaisesti

Suomeen EU:sta eroamisen jälkeen saapuviin britteihin, jotka eivät ole tätä aiemmin rekisteröineet oleskeluaan, sovelletaan samoja maahantulosäädöksiä kuin muiden kolmansien maiden kansalaisiin.

Laki tuli voimaan 30.3.2019. Sen mahdollinen soveltaminen alkaa siitä päivästä, jona Britannia on eronnut Euroopan unionin jäsenyydestä ilman erosopimusta.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Kaikkia Britannian kansalaisia kehotetaan rekisteröimään oleskelunsa mahdollisimman pian, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja tarkoitus on jatkaa oleskelua Suomessa.

Ohjeet ja rekisteröityminen Maahanmuuttoviraston sivuilla

Jos Suomessa asuvalla Britannian kansalaisella on lisäksi toisen EU- tai ETA-maan kansalaisuus, hänen tulee rekisteröityä tämän kansalaisuuden perusteella.

Maahanmuuttoviraston sivuilla on myös ohjeita niille, jotka eivät ole varmoja, ovatko he rekisteröineet oleskeluoikeutensa.

Oleskeluluvat (ml. puolisot, lapset)

Jos Britannia ja EU allekirjoittavat erosopimuksen

Britanniasta tulee kolmas maa, mutta erosopimuksen soveltaminen merkitsee, että heti ei mikään juuri muuttuisi. Käytännössä vapaan liikkuvuuden säännöksiä noudatettaisiin edelleen.

Erosopimuksessa asetetaan siirtymäkausi, joka on ratkaiseva ajanjakso erosopimuksessa määriteltyjen oikeuksien käyttämisen kannalla. Siirtymäkausi alkaisi erosopimuksen tullessa voimaan ja päättyisi 31.12.2020.

Keskeistä erosopimuksessa kansalaisten oikeuksien kannalta on se, että oikeuksia on käytetty siirtymäkauden aikana ja niitä käytetään vielä sen jälkeen. Oleskelun kannalta on siis keskeistä, että oleskelua on ennen 31.12.2020 ja oleskelu jatkuu sen jälkeen. Näin pääsee erosopimuksen soveltamisen piiriin. Erosopimuksen oikeudet vaikuttavat vasta siirtymäkauden jälkeen.

Siirtymäkauden aikana erosopimuksen mukaisia hakemuksia voi tehdä 1.10.2020 lukien, jolloin käytännössä tulee kokonaisuudessaan yhteensä yhdeksän kuukauden pituinen ajanjakso, jolloin hakemukset tulee tehdä eli 1.10.2020–30.6.2021. Tämä on se aikaväli, jolloin Suomessa asuvien Britannian kansalaisten tulee hakea erosopimuksen mukaisia oikeuksiaan. Tarkempia tietoja menettelystä annetaan myöhemmin.

Erosopimusta ei sovelleta henkilöihin, jotka oleskelevat Suomessa siirtymäkauden aikana, mutta eivät sen jälkeen. Tällöin heihin sovelletaan yksinomaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä. Eli jos siirtymäkauden aikana käy esim. työkomennuksella Suomessa siten, että työ päättyy ennen 31.12.2020, erosopimusta ei sovelleta.

Erosopimusta ei myöskään sovelleta, jos ensimmäinen saapuminen Suomeen tapahtuu vasta siirtymäkauden jälkeen eli 1.1.2021 alkaen. Tällöin maahantulijaan sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Henkilö on siis ns. puhtaasti kolmannen maan kansalainen, eikä edes vapaan liikkuvuuden direktiiviä sovelleta.

Erosopimus sisältää säännökset siitä, että pysyvän oleskeluoikeuden rekisteröineet saavat vaihtaa asemansa maksutta erosopimuksen mukaiseen pysyvään lupaan. Muutoin, jos pysyvään lupaan vaadittua viiden vuoden keskeytymätöntä oleskelua ei ole koossa vielä siirtymäkauden päättyessä, henkilöllä on oikeus kerryttää aikaa siirtymäkauden jälkeen ja saada myöhemmin pysyvä oleskeluoikeus. Erosopimus sisältää säännökset siitä, mitä selvityksiä voidaan vaatia, kun haetaan lupaa esim. perhesiteen, työnteon ja opiskelun perusteella. Lupamenettelyjen tulee olla nopeita ja käyttäjäystävällisiä sekä hakemusten käsittelymaksujen kohtuullisia. Luvasta tulee ilmetä, että se on myönnetty erosopimuksen perusteella.

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta

Jos erosopimusta ei saada voimaan, Britanniasta tulee kolmas maa ja sen kansalaiset ovat oleskelun kannalta kolmannen maan kansalaisia ja he ovat sitä heti ensimmäisestä eropäivästä alkaen.

Suomessa on kuitenkin säädetty erillislaki, jolla Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oikeutta oleskella Suomessa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Laki koskee vain niitä Britannian kansalaisia, jotka ovat rekisteröineet oleskelunsa ennen eropäivää. On siten erittäin tärkeää, että rekisteröinti on tehty, ja epäselvissä tapauksissa asia kannattaa selvittää Maahanmuuttovirastosta.

Britannian ero EU:sta merkitsee, että vapaa liikkuvuus loppuu, ja säädettävä erillislakikin oikeuttaa vain oleskelun jatkamiseen Suomessa.

Erillislaki ei siten edellytä Britannian kansalaisilta muuta toimenpidettä kuin EU-rekisteröinnin Maahanmuuttovirastossa, jos he eivät ole sitä jo aiemmin tehneet. Oleskelu, työnteko, yrittäjyys, opiskelu, perhe-elämä jne. jatkuvat keskeytyksettä.

Laki ei koske niitä Britannian kansalaisia, jotka tulevat Suomeen eropäivän jälkeen, koska he ovat tuolloin kolmannen maan kansalaisia. Lailla annetaan lisäaikaa, kunnes tilanne selviää ja myös Britannian kansalaiset saavat aikaa varautua uuteen tilanteeseen.

Yritysten työtekijöiden maahantuloasiat ja oleskelulupa-asiat (ml. puolisot, lapset)

Jos Britannia ja EU allekirjoittavat erosopimuksen

Erosopimuksen mukaisen siirtymäkauden aikana maahantulomenettelyissä ei tapahtuisi nykyiseen verrattuna muutosta. Erosopimus ei myöskään vaikuttaisi työnteko-oikeuteen eikä muihinkaan oikeuksiin, ks. tarkemmin edellä.

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta

Suomessa on säädetty erillislaki, jolla Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oikeutta oleskella Suomessa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Laki koskee vain niitä Britannian kansalaisia, jotka ovat rekisteröineet oleskelunsa ennen eropäivää. On siten erittäin tärkeää, että rekisteröinti on tehty, ja epäselvissä tapauksissa asia kannattaa selvittää Maahanmuuttovirastosta. Oleskelu, työnteko, yrittäjyys, opiskelu, perhe-elämä jne. jatkuvat keskeytyksettä.

Britannian kansalaisten kotikunta ja sen vaikutus

Suomessa asuvan ulkomaalaisen kotikunta määräytyy kotikuntalain mukaan. Britannian kansalaiset eivät enää EU-eron jälkeen täytä edellytyksiä kotikunnan määräytymiselle EU-kansalaisten oleskeluoikeuden perusteella. Kotikunnan määräytyminen on liitoksissa lailliseen oleskeluun maassa, joten Britannian kansalaisten tulee jatkossa täyttää jokin muu kotikuntalaissa säädetty oleskeluoikeuteen liittyvä edellytys kotikunnan saamiseksi.

Suomessa on säädetty erillislaki, jolla Britannian kansalaiset säilyttävät oleskeluoikeutensa Suomessa aiemman EU-kansalaisuuden perusteella, ja myös kotikunta säilyy tällä perusteella. Niillä, joilla on kotikunta Suomessa, on oikeus kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä syystä Britannian kansalaisten tulisi ennen eroa varmistaa maistraatista, että heidän EU-oleskeluoikeutensa perusteella määräytyvä kotikunta on merkitty väestötietojärjestelmään.

Rajatarkastukset

Jos Britannia ja EU allekirjoittavat erosopimuksen

Erosopimuksella sovelletaan siirtymäkautta 31.12.2020 asti, jolloin vapaa liikkuvuus säilyy ja unionin oikeutta sovelletaan. Britannian kansalaisiin sovelletaan siirtymäkauden aikana siis unionin lainsäädännön mukaisia tarkastuksia vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluville. Rajoilla tehdään samat tarkastukset ja noudatetaan samoja menettelyitä kuten nyt eli käytännössä mikään ei muutu siirtymäkauden aikana rajatarkastusten osalta.

Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2021 alkaen sovelletaan alla mainittua menettelyä.

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta

EU:n ulkorajoilla tehtävissä henkilöiden rajatarkastuksissa erotetaan EU:n kansalaisten valvonta kolmansien maiden kansalaisten valvonnasta. Eroamispäivästä alkaen Britannian kansalaisten valvontaan Schengen-alueelle saapumisen ja sieltä lähdön yhteydessä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia sääntöjä. Tämä tarkoittaa, että Britannian kansalaisille ei enää myönnetä vapaata liikkumista koskevia rajaliikenteen helpotuksia, joita sovelletaan EU:n kansalaisiin, Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden kansalaisiin ja Sveitsin kansalaisiin ("EU:n/ETAn/Sveitsin kansalaiset").

Eron jälkeen Britannian kansalaisilla ei ole oikeutta käyttää EU:n/ETAn/Sveitsin kansalaisille tarkoitettuja erillisiä väyliä rajanylityspaikoilla suoritettavissa tarkastuksissa, ja heihin kohdistetaan kaikki kolmansien maiden kansalaisten saapumisen yhteydessä tehtävät perusteelliset maahantuloedellytysten tarkastukset.

Matkustajia kehotetaan ennen EU-alueelle matkustamista tarkistamaan matkustusasiakirjojensa voimassaolo ja varmistamaan, että he täyttävät maahantuloedellytykset. Jonkin maahantuloedellytyksen noudattamatta jättämisestä voi seurata pääsyn epääminen unionin alueelle.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen, jonka mukaan Britannian EU-eron jälkeen Britannian kansalaisilta ei vaadita viisumia Schengen-alueelle lyhytaikaista oleskelua varten. Rajatarkastuksiin sovelletaan Schengenin rajasäännöstöä, jonka mukaan matkustusasiakirjan tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun Schengen-alueelta poistumisen jälkeen.

Schengen-maat, joihin Suomikin kuuluu, sopivat yhdessä maahantuloon ja maastalähtöön liittyvistä säännöistä.

Lisätietoja

Jarmo Tiukkanen, Johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488606