Brexitin vaikutukset sisäministeriön hallinnonalalla

Britannia erosi Euroopan unionista 31.1.2020. Siitä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä, eli myös kansalaisten vapaa liikkuvuus jatkuu ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta.

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Suomessa asuvien Britannian kansalaisten kannalta se ei tuo mitään muutoksia heti vaan vasta vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, joihin kuuluu oleskeluoikeus, määräytyvät siirtymäkauden päättymishetken eli 31.12.2020 perusteella.

Erosopimus ei vaikuta siirtymäkauden aikana työnteko-oikeuteen eikä muihinkaan oikeuksiin, jotka on saatu EU-liikkuvuuden ja rekisteröinnin perusteella.

Ennen 1.1.2021 Suomeen asettuneet Britannian kansalaiset

Erosopimuksella turvataan Suomessa asuvien Britannian kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä EU-oikeuteen perustuva asema ja oikeudet (mm. oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet) Suomessa elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Suomeen ennen 1.1.2021 ja jatkavat sen jälkeen täällä asumista. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan.

Erosopimuksen mukainen oleskeluasema oikeuttaa oleskelun jatkamisen Suomessa. Se myös mahdollistaa enintään kolmen kuukauden pituisen oleskelun muualla Schengen-alueella. Jos henkilö muuttaa pois Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon, hän ei voi vedota erosopimukseen perustuviin oikeuksiinsa tuossa toisessa EU-jäsenvaltiossa ja hänen täytyy hakea siellä kolmannen maan kansalaisen asemaan perustuvaa oleskeluoikeutta (yleensä oleskelulupaa). Jos henkilöllä on Suomessa erosopimukseen perustuva pysyvä oleskeluoikeus, hän menettää sen olemalla pois Suomesta yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

Erosopimusta ei sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka oleskelevat Suomessa siirtymäkauden (vuoden 2020) aikana mutta eivät sen jälkeen. Eli jos Britannian kansalainen käy vuoden 2020 aikana esimerkiksi työkomennuksella Suomessa siten, että työ päättyy ennen 1.1.2021, erosopimusta ei sovelleta häneen. Erosopimusta ei myöskään sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka tulevat Suomeen ensimmäisen kerran 1.1.2021 alkaen.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Kaikkia Britannian kansalaisia kehotetaan rekisteröimään oleskelunsa mahdollisimman pian, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja tarkoitus on jatkaa oleskelua Suomessa.

Ohjeet ja rekisteröityminen Maahanmuuttoviraston sivuilla

Jos Suomessa asuvalla Britannian kansalaisella on lisäksi toisen EU- tai ETA-maan kansalaisuus, hänen tulee rekisteröityä tämän kansalaisuuden perusteella.

Maahanmuuttoviraston sivuilla on myös ohjeita niille, jotka eivät ole varmoja, ovatko he rekisteröineet oleskeluoikeutensa.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden hakeminen

Britannian kansalaisten, jotka ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Suomessa, on haettava EU-oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Hakumenettelyn tarkoituksena on tarkistaa, että hakijalla on oikeus erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen.

Britannian kansalaiset, jotka ovat saaneet Suomessa pysyvän EU-oleskeluoikeuden ennen 1.1.2021 ja heillä on todistus siitä, voivat maksutta hakea asemansa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen pysyvään oleskeluoikeuteen. Pelkkä todistus on jatkossakin riittävä osoitus siitä, että heillä on oikeus oleskella Suomessa, joten hakeminen ei ole välttämätöntä.

Pysyvää EU-oleskeluoikeutta ei katsota menetetyksi sillä perusteella, että henkilö on ollut poissa Suomesta yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ennen siirtymäkauden päättymistä. Jos pysyvään oleskeluoikeuteen vaadittua viiden vuoden keskeytymätöntä oleskelua ei ole koossa vielä vuoden 2020 loppuun mennessä, henkilöllä on oikeus kerryttää aikaa sen jälkeen ja saada myöhemmin pysyvä oleskeluoikeus. Kun pysyvä oleskeluoikeus on erosopimuksen perusteella saatu, sen voi menettää ainoastaan olemalla poissa Suomesta yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

Erosopimus sisältää säännökset siitä, mitä selvityksiä henkilöltä voidaan vaatia oleskeluoikeuden hakemisen yhteydessä. Lupamenettelyjen tulee olla nopeita ja käyttäjäystävällisiä sekä hakemusten käsittelymaksujen kohtuullisia. Luvasta tulee ilmetä, että se on myönnetty erosopimuksen perusteella.

Tarkemmasta menettelystä ja aikatauluista päätetään Suomessa parhaillaan valmistelussa olevalla lailla. Tavoitteena on, että hakemuksia voi tehdä 1.10.2020–30.6.2021 välisenä aikana. Tarkempia tietoja aikataulusta ja menettelystä annetaan myöhemmin sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.

31.12.2020 jälkeen Suomeen muuttavat tai matkustavat Britannian kansalaiset

Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Tällöin maahantulijoihin sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Vapaan liikkuvuuden EU-direktiiviä ei sovelleta heihin. EU ja Britannia neuvottelevat tarkemmista yksityiskohdista vuoden 2020 aikana. Tarkempaa tietoa annetaan tilanteen selkeytyessä.

Tämän hetken tiedon mukaan Britannian kansalaiset voivat matkustaa 1.1.2020 alkaen EU:n jäsenvaltioihin viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla.

Rajatarkastukset

Erosopimuksen siirtymäkaudella vuonna 2020

Erosopimuksella sovelletaan siirtymäkautta 31.12.2020 asti, jolloin vapaa liikkuvuus säilyy ja unionin oikeutta sovelletaan. Britannian kansalaisiin sovelletaan siirtymäkauden aikana siis unionin lainsäädännön mukaisia tarkastuksia vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluville. Rajoilla tehdään samat tarkastukset ja noudatetaan samoja menettelyitä kuin nyt.

Käytännössä mikään ei muutu siirtymäkauden aikana rajatarkastusten osalta.

Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2021 alkaen

EU:n ulkorajoilla tehtävissä henkilöiden rajatarkastuksissa erotetaan EU:n kansalaisten valvonta kolmansien maiden kansalaisten valvonnasta. Siirtymäkauden jälkeen Britannian kansalaisten valvontaan Schengen-alueelle saapumisen ja sieltä lähdön yhteydessä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia sääntöjä. Tämä tarkoittaa, että Britannian kansalaisille ei enää myönnetä vapaata liikkumista koskevia rajaliikenteen helpotuksia, joita sovelletaan EU:n kansalaisiin, Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden kansalaisiin ja Sveitsin kansalaisiin.

Siirtymäkauden jälkeen Britannian kansalaisilla ei ole oikeutta käyttää EU:n/ETAn/Sveitsin kansalaisille tarkoitettuja erillisiä väyliä rajanylityspaikoilla suoritettavissa tarkastuksissa, ja heihin kohdistetaan kaikki kolmansien maiden kansalaisten saapumisen yhteydessä tehtävät perusteelliset maahantuloedellytysten tarkastukset.

Matkustajia kehotetaan ennen EU-alueelle matkustamista tarkistamaan matkustusasiakirjojensa voimassaolo ja varmistamaan, että he täyttävät maahantuloedellytykset. Jonkin maahantuloedellytyksen noudattamatta jättämisestä voi seurata pääsyn epääminen unionin alueelle.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen, jonka mukaan Britannian EU-eron jälkeen Britannian kansalaisilta ei vaadita viisumia Schengen-alueelle lyhytaikaista oleskelua varten. Rajatarkastuksiin sovelletaan Schengenin rajasäännöstöä, jonka mukaan matkustusasiakirjan tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun Schengen-alueelta poistumisen jälkeen.

Schengen-maat, joihin Suomikin kuuluu, sopivat yhdessä maahantuloon ja maastalähtöön liittyvistä säännöistä.

Lisätietoja

Jarmo Tiukkanen, Johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488606