Brexitin vaikutukset sisäministeriön hallinnonalalla

Britannia erosi Euroopan unionista 31.1.2020. Siitä alkoi siirtymäkausi, joka kestää vuoden 2020 loppuun asti. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä, eli myös kansalaisten vapaa liikkuvuus jatkuu ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta.

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Suomessa asuvien Britannian kansalaisten kannalta se tuo muutoksia vasta vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, joihin kuuluu oleskeluoikeus, määräytyvät siirtymäkauden päättymishetken eli 31.12.2020 perusteella.

Siirtymäkauden aikana erosopimus ei vaikuta työnteko-oikeuteen eikä muihinkaan oikeuksiin, jotka on saatu EU-liikkuvuuden ja rekisteröinnin perusteella.

Ennen 1.1.2021 Suomeen asettuneet Britannian kansalaiset

Erosopimuksella turvataan Suomessa asuvien Britannian kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä EU-oikeuteen perustuva asema ja oikeudet (mm. oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet) Suomessa elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Suomeen ennen 1.1.2021 ja jatkavat sen jälkeen täällä asumista. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. 

Erosopimuksen mukainen oleskeluasema oikeuttaa jatkamaan oleskelua Suomessa. Se myös mahdollistaa enintään 90 päivän pituisen oleskelun minkä tahansa 180 päivän jakson aikana muualla Schengen-alueella. Jos Britannian kansalainen muuttaa pois Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon, hänen täytyy hakea siellä kolmannen maan kansalaisen asemaan perustuvaa oleskeluoikeutta (yleensä oleskelulupaa). 

Vaikka henkilöllä ei vielä olisi erosopimukseen perustuvaa pysyvää oleskeluoikeutta eli oleskelua Suomessa on takana alle 5 vuotta, esimerkiksi työnteon, opiskelun, raskauden tai varusmiespalveluksen suorittamisen vuoksi hän voi olla tilapäisesti pois Suomesta ilman, että menettää erosopimuksen mukaisia oikeuksia. Jos henkilöllä on Suomessa erosopimukseen perustuva pysyvä oleskeluoikeus, hän menettää sen olemalla pois Suomesta yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta.

Keitä erosopimus ei koske?

Erosopimusta ei sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka oleskelevat Suomessa siirtymäkauden (vuoden 2020) aikana mutta eivät sen jälkeen. Eli jos Britannian kansalainen käy vuoden 2020 aikana esimerkiksi työkomennuksella Suomessa siten, että työ päättyy ennen 1.1.2021, erosopimusta ei sovelleta häneen. 

Erosopimusta ei myöskään sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka tulevat Suomeen ensimmäisen kerran 1.1.2021 alkaen. Ennen siirtymäkauden päättymistä muodostetuilla perheenjäsenillä on kuitenkin oikeus tulla Suomeen myöhemmin ja kuulua erosopimuksen soveltamisen piiriin. Samoin siirtymäkauden jälkeen syntyvät ja adoptoitavat lapset tulevat erosopimuksen piiriin tietyin edellytyksin.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden hakeminen 1.10.2020 alkaen

  • Aiemmin EU-oleskeluoikeutensa rekisteröineet: Britannian kansalaisten, jotka ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Suomessa, on haettava EU-oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Hakumenettelyn tarkoituksena on tarkistaa, että hakijalla on oikeus erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. 
  • Aiemmin pysyvän EU-oleskeluoikeuden saaneet: Pysyvä EU-oleskeluoikeus edellyttää 5 vuoden oleskelua Suomessa. Ne Britannian kansalaiset, jotka ovat saaneet Suomessa pysyvän EU-oleskeluoikeuden ennen 1.1.2021 ja joilla on todistus siitä, voivat maksutta hakea asemansa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen pysyvään oleskeluoikeuteen. 
    • Hakeminen ei ole näille henkilöille välttämätöntä, sillä todistus pysyvästä EU-oleskeluoikeudesta Suomessa on jatkossakin riittävä osoitus oleskeluoikeudesta. Hakeminen on kuitenkin hyvin suositeltavaa, jotta myös näiden henkilöiden on jatkossa mahdollisimman helppoa osoittaa oleskeluoikeutensa, kun he asioivat Suomessa ja Schengen-ulkorajalla.
  • Pysyvää oleskeluoikeutta kerryttävät: Pysyvä EU-oleskeluoikeus edellyttää 5 vuoden oleskelua Suomessa. Jos tätä ei ole koossa vielä vuoden 2020 loppuun mennessä, henkilö voi kerryttää aikaa myös sen jälkeen ja saada erosopimuksen mukaisen pysyvän oleskeluoikeuden myöhemmin. EU-oleskeluoikeus tulee kuitenkin joka tapauksessa vaihtaa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen, vaikka pysyvää EU-oleskeluoikeutta ei olisi vielä kertynyt.
  • Suomeen loppuvuonna 2020 muuttavat: Suomeen 1.10.2020 alkaen muuttavat Britannian kansalaiset eivät enää rekisteröidy kuten EU-kansalaiset, vaan he hakevat suoraan erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta. Heidän on haettava erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta on kuitenkin viimeistään 31.12.2020, koska EU:n vapaata liikkuvuutta ei enää sovelleta 1.1.2021 alkaen.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden osoitukseksi annetaan oleskelulupakortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kortista ilmenee, että sen haltija kuuluu erosopimuksen piiriin.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden saatuaan Britannian kansalaiset voivat jatkaa oleskelua Suomessa myös siirtymäkauden eli vuoden 2020 jälkeen. Oleskeluoikeus annetaan eliniäksi, ellei henkilö lakkaa täyttämästä oleskeluoikeuden edellytyksiä.

Hakemuksia voi tehdä 1.10.2020–30.9.2021 välisenä aikana.

Ohjeet Maahanmuuttoviraston sivuilla

Kun EU-oleskeluoikeus on rekisteröity, oleskelu on sen perusteella laillista 30.9.2021 saakka, joten erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden voi hakea vuoden 2021 puolella hakijalle itselleen sopivana aikana.

31.12.2020 jälkeen Suomeen muuttavat tai matkustavat Britannian kansalaiset

Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Tällöin maahantulijoihin sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Vapaan liikkuvuuden EU-direktiiviä ei sovelleta heihin. EU ja Britannia neuvottelevat tarkemmista yksityiskohdista vuoden 2020 aikana. Tarkempaa tietoa annetaan tilanteen selkeytyessä.

Tämän hetken tiedon mukaan Britannian kansalaiset voivat matkustaa 1.1.2021 alkaen EU:n jäsenvaltioihin viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla.

Rajatarkastukset

Erosopimuksen siirtymäkaudella vuonna 2020

Erosopimuksella sovelletaan siirtymäkautta 31.12.2020 asti. Tänä aikana vapaa liikkuvuus säilyy ja unionin oikeutta sovelletaan. Britannian kansalaisiin sovelletaan siirtymäkauden aikana siis unionin lainsäädännön mukaisia tarkastuksia vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluville. 

Käytännössä mikään ei muutu siirtymäkauden aikana rajatarkastusten osalta.

Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2021 alkaen 

EU:n ulkorajoilla tehtävissä henkilöiden rajatarkastuksissa erotetaan EU:n kansalaisten valvonta kolmansien maiden kansalaisten valvonnasta. Siirtymäkauden jälkeen Britannian kansalaisten valvontaan Schengen-alueelle saapumisen ja sieltä lähdön yhteydessä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia sääntöjä. Tämä tarkoittaa, että Britannian kansalaisille ei enää myönnetä vapaata liikkumista koskevia rajaliikenteen helpotuksia, joita sovelletaan EU:n kansalaisiin, Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden kansalaisiin ja Sveitsin kansalaisiin.

Siirtymäkauden jälkeen Britannian kansalaisilla ei ole oikeutta käyttää EU:n/ETAn/Sveitsin kansalaisille tarkoitettuja erillisiä väyliä rajanylityspaikoilla suoritettavissa tarkastuksissa, ja heihin kohdistetaan kaikki kolmansien maiden kansalaisten saapumisen yhteydessä tehtävät perusteelliset maahantuloedellytysten tarkastukset.

Matkustajia kehotetaan ennen EU-alueelle matkustamista tarkistamaan matkustusasiakirjojensa voimassaolo ja varmistamaan, että he täyttävät maahantuloedellytykset. Jonkin maahantuloedellytyksen noudattamatta jättämisestä voi seurata, että pääsy unionin alueelle evätään.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen, jonka mukaan Britannian EU-eron jälkeen Britannian kansalaisilta ei vaadita viisumia Schengen-alueelle lyhytaikaista oleskelua varten. Rajatarkastuksiin sovelletaan Schengenin rajasäännöstöä, jonka mukaan matkustusasiakirjan tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun Schengen-alueelta poistumisen jälkeen.

Schengen-maat, joihin Suomikin kuuluu, sopivat yhdessä maahantuloon ja maastalähtöön liittyvistä säännöistä.

Viiden vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä eli 1.1.2026 alkaen Britannian kansalaisilta hyväksytään rajatarkastusten yhteydessä ainoastaan sellainen henkilöllisyystodistus, joissa on biometrinen tunniste.