Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Europeiska rådet har beviljat Storbritannien uppskov med brexit till den 31 januari 2020. Tilläggstiden är flexibel på så sätt att Storbritannien kan lämna EU tidigare, om utträdesavtalet träder i kraft tidigare. Det betyder att utträdet kan ske den 1 december 2019 eller den 1 januari 2020.

Hösten 2019, på begäran av Storbritannien, omförhandlades delvis det utträdesavtal och den politiska förklaring som EU-länderna antog i november 2018. Europeiska rådet stadfäste det samförstånd som nåtts om dessa vid sitt möte den 17 oktober 2019. Det brittiska parlamentet och Europaparlamentet måste ännu godkänna avtalet.

Enligt EU är lösningen rättvis och skyddar EU:s intressen och enighet samt tryggar freden och stabiliteten på den irländska ön.

EU och medlemsländerna har även berett sig på att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

Uppehållsrätt

Om Storbritannien och EU undertecknar utträdesavtalet

I det fall att Storbritannien godkänner utträdesavtalet medför det inte omedelbart ändringar för brittiska medborgare bosatta i Finland, utan ändringarna inträder först i slutet av 2020. De brittiska medborgare som befinner sig i Finland då övergångsperioden upphör, dvs. den 31 december 2020, börjar då omfattas av rättigheterna i utträdesavtalet, inklusive uppehållsrätten.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal

Brittiska medborgares uppehållsrätt efter brexit har säkerställts genom en speciallag. Enligt speciallagen kan de britter som bor i Finland fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera i Finland och ha rätt till förmåner som gäller social trygghet till utgången av 2020, förutsatt att de har registrerat sin EU-uppehållsrätt.

Speciallagen och den fortsatta uppehållsrätten efter utträdet enligt lagen gäller endast de brittiska medborgare som har registrerat sig före den slutliga utträdesdagen. Om en registrering saknas, ska de britter som vid ett avtalslöst utträde fortsätter sin vistelse i Finland ansöka om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare. De ska dock kunna vistas i landet lagligen i ytterligare 90 dagar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning som gäller kortare vistelser.

På de britter som anländer till Finland efter utträdet och som inte före det har registrerat sin uppehållsrätt tillämpas samma inresebestämmelser som på andra tredjelandsmedborgare.

Lagen trädde i kraft den 30 mars 2019. Lagen kan tillämpas från den dag då Storbritannien upphör att vara medlem av Europeiska unionen utan utträdesavtal.

Registrering av uppehållsrätt

Alla brittiska medborgare uppmanas att registrera sin vistelse så snart som möjligt om de inte redan har gjort det och om de tänker fortsätta att vistas i Finland.

Anvisningar samt registrering av uppehållsrätt på Migrationsverkets webbplats

Om en brittisk medborgare som bor i Finland har dubbelt medborgarskap i ett annat EU- eller EES-land, bör han eller hon registrera sig på basis av detta EU- eller EES-medborgarskap.

På Migrationsverkets webbplats finns också anvisningar för dem som inte är säkra på om de har registrerat sin uppehållsrätt.

Uppehållstillstånd (inkl. makar och barn)

Om Storbritannien och EU undertecknar utträdesavtalet

Storbritannien blir ett tredjeland, men tack vare utträdesavtalet förändras inte just någonting omedelbart. I praktiken kommer bestämmelserna om fri rörlighet fortsättningsvis att gälla.

I utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som är avgörande med tanke på utövandet av de rättigheter som anges i utträdesavtalet. Övergångsperioden inleds den dag utträdesavtalet träder i kraft och tar slut den 31 december 2020.

Det avgörande i utträdesavtalet när det gäller medborgarnas rättigheter är att rättigheterna har utövats under övergångsperioden och att de fortsätter att utövas även efter periodens slut. Det viktiga är med andra ord att personen har vistats i Finland före den 31 december 2020 och att vistelsen fortsätter efter det. På detta sätt omfattas man av rättigheterna i utträdesavtalet. Rättigheterna enligt utträdesavtalet gäller först efter övergångsperioden.

Under övergångsperioden kan ansökningar om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet lämnas in från och med den 1 oktober 2020. Ansökningar kan i praktiken lämnas in under nio månader, 1.10.2020–30.6.2021. Det här är den tidsfrist under vilken brittiska medborgare som är bosatta i Finland ska ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Närmare information om förfarandet meddelas senare.

Utträdesavtalet tillämpas inte på personer som vistas i Finland under övergångsperioden men inte efter den. På dem tillämpas endast direktivet om fri rörlighet. Det betyder att utträdesavtalet inte tillämpas om en person till exempel är stationerad i Finland under övergångsperioden och arbetet upphör före den 31 december 2020.

Utträdesavtalet tillämpas inte heller om personen anländer till Finland första gången efter övergångsperioden, dvs. från och med den 1 januari 2021. På personen tillämpas då inresebestämmelserna för tredjelandsmedborgare. Enligt bestämmelserna betraktas personen då som en tredjelandsmedborgare och direktivet om fri rörlighet tillämpas inte heller.

Utträdesavtalet innehåller bestämmelser om att personer som har registrerat permanent uppehållsrätt avgiftsfritt får byta status till ett permanent tillstånd enligt utträdesavtalet. Om personen vid utgången av övergångsperioden ännu inte uppfyller kravet på oavbruten vistelse i fem år för att kunna beviljas ett permanent uppehållstillstånd, har han eller hon rätt att även efter övergångsperioden tjäna in tid för att senare kunna få permanent uppehållsrätt. Utträdesavtalet innehåller bestämmelser om hurdana utredningar som kan krävas t.ex. om man ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband, arbete eller studier. Tillståndsförfarandena ska vara snabba och användarvänliga och expeditionsavgifterna rimliga. Av tillståndet ska framgå att det har beviljats på basis av utträdesavtalet.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal

Om utträdesavtalet inte godkänns, blir Storbritannien ett tredjeland och dess medborgare vistas här som tredjelandsmedborgare. Detta gäller således genast från och med den första utträdesdagen.

I Finland har det stiftats en speciallag enligt vilken rätten att vistas i Finland för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, som är tredjelandsmedborgare, förlängas till utgången av 2020. Lagen gäller endast de brittiska medborgare som har registrerat sin vistelse här före utträdesdagen. Därför är det ytterst viktigt att man registrerar sig och i oklara fall är det skäl att kontakta Migrationsverket.

Storbritanniens utträde ur EU innebär att den fria rörligheten upphör, och den speciallag som håller på att stiftas ger endast rätt att fortsätta vistelsen i Finland.

Sålunda förutsätter speciallagen inte några andra åtgärder av brittiska medborgare än att de registrerar sig hos Migrationsverket, om de inte redan tidigare har gjort det. Då kan vistelse, arbete, företagande, studier, familjeliv m.m. fortsätta utan avbrott.

Lagen gäller inte sådana brittiska medborgare som anländer till Finland efter utträdesdagen, eftersom de då är tredjelandsmedborgare. Avsikten är att genom lagen ge tilläggstid tills situationen klarnar, och att även ge brittiska medborgare tid att förbereda sig på förändringen.

Inreseärenden och uppehållstillståndsärenden för arbetstagare i företag (inkl. makar och barn)

Om Storbritannien och EU undertecknar utträdesavtalet

Under övergångsperioden sker inga förändringar i inreseförfarandena. Utträdesavtalet påverkar inte heller rätten att arbeta eller andra rättigheter, se närmare ovan.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal

I Finland har det stiftats en speciallag enligt vilken rätten att vistas i Finland för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, som är tredjelandsmedborgare, förlängas till utgången av 2020. Lagen gäller endast de brittiska medborgare som har registrerat sin vistelse här före utträdesdagen. Därför är det ytterst viktigt att man registrerar sig och i oklara fall är det skäl att kontakta Migrationsverket. Då kan vistelse, arbete, företagande, studier, familjeliv m.m. fortsätta utan avbrott.

Brittiska medborgares hemkommun och dess betydelse

Hemkommunen för en utlänning som är bosatt i Finland bestäms med stöd av lagen om hemkommun. Efter utträdet ur EU uppfyller brittiska medborgare inte längre förutsättningarna för bestämmande av hemkommun på basis av uppehållsrätten för EU-medborgare. Fastställandet av hemkommun är kopplat till laglig vistelse i landet och därför måste brittiska medborgare i fortsättningen uppfylla något annat krav för uppehållsrätt för att kunna få en hemkommun enligt lagen.

I Finland har det stiftats en speciallag genom vilken brittiska medborgare behåller sin uppehållsrätt i Finland med hänvisning till sitt tidigare EU-medborgarskap. Även hemkommunen kvarstår på samma grunder. Personer som har en hemkommun i Finland har rätt till de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommunen.

Gränskontroller

Om Storbritannien och EU undertecknar utträdesavtalet

Genom utträdesavtalet tillämpas en övergångsperiod till den 31 december 2020 under vilken den fria rörligheten kvarstår och EU-rätten tillämpas. Brittiska medborgare omfattas fortfarande av den fria rörligheten och på dem tillämpas de kontroller som enligt unionslagstiftningen ingår i den fria rörligheten. Vid gränserna utförs samma kontroller och iakttas samma förfaranden som i nuläget. Med andra ord förändras i praktiken ingenting vad gäller gränskontroll under övergångsperioden.

Efter övergångsperioden, från och med den 1 januari 2021, tillämpas det förfarande som beskrivs nedan.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal

I de gränskontroller av personer som görs vid EU:s yttre gränser skiljer man på kontrollen av EU-medborgare och kontrollen av tredjelandsmedborgare. Från och med utträdesdagen tillämpas de bestämmelser som gäller tredjelandsmedborgare vid kontrollen av brittiska medborgare vid inresa till Schengenområdet och utresa därifrån. Detta innebär att de förenklade förfaranden för gränstrafik vad gäller den fria rörligheten som tillämpas på EU-medborgare, medborgare i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och schweiziska medborgare ("medborgare i EU, EES eller Schweiz") inte längre gäller brittiska medborgare.

Efter utträdet har brittiska medborgare inte rätt att vid gränsövergångsställena använda de separata filer för gränskontroll som är avsedda för medborgare i EU, EES eller Schweiz, utan de omfattas av alla de ingående kontroller av inresevillkor som gäller tredjelandsmedborgare.

Resenärer uppmanas att före en resa till EU-området kontrollera att alla deras resehandlingar är giltiga och att säkerställa att de uppfyller inresevillkoren. Om något av inresevillkoren inte uppfylls, kan det leda till att personen vägras inresa i EU.

Europaparlamentet och rådet har utfärdat en förordning enligt vilken brittiska medborgare efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen inte ska behöva visum för kortare vistelser i Schengenområdet. På gränskontroller tillämpas kodexen om Schengengränserna, enligt vilken resehandlingarna ska gälla i minst 3 månader efter den planerade utresan från Schengenområdet.

Schengenländerna, till vilka också Finland hör, kommer tillsammans överens om bestämmelserna för inresa och utresa.