Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020  inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020.  Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, och den fria rörligheten kvarstår som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under 2020 ska EU och Storbritannien förhandla om sin framtida relation.

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal trädde i kraft den 1 februari 2020. Det medför ändringar för brittiska medborgare bosatta i Finland först i slutet av 2020. De brittiska medborgare som befinner sig i Finland då övergångsperioden upphör, dvs. den 31 december 2020, börjar då omfattas av rättigheterna i utträdesavtalet, inklusive uppehållsrätten.

Under övergångsperioden påverkar utträdesavtalet inte rätten att arbeta eller andra rättigheter som fåtts på grund av EU-rörlighet och registrering.

Brittiska medborgare som bosatt sig i Finland före den 1 januari 2021

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland får genom utträdesavtalet en livslång ställning och rättigheter som grundar sig på EU-rätten (bl.a. uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet), om de bor i Finland före den 1 januari 2021 och därefter fortsätter att bo här. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. 

Utträdesavtalet ger dessa brittiska medborgare en ställning som möjliggör fortsatt vistelse i Finland. Det gör det också möjligt att vistas högst 90 dagar under vilken som helst 180-dagarsperiod i andra länder inom Schengenområdet. Om personen flyttar bort från Finland till en annan EU-stat, måste hen ansöka om uppehållsrätt som tredjelandsmedborgare (i allmänhet uppehållstillstånd). 

Även om personen ännu inte har permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, det vill säga att hen har vistats under fem år i Finland, kan hen till exempel på grund av arbete, studier, graviditet eller fullgörande av beväringstjänst tillfälligt lämna Finland utan att förlora sina rättigheter enligt utträdesavtalet. En brittisk medborgare som har permanent uppehållsrätt i Finland enligt utträdesavtalet förlorar den genom att vara borta från Finland i över fem år utan avbrott.

Vem omfattas inte av utträdesavtalet?

Utträdesavtalet tillämpas inte på brittiska medborgare som vistas i Finland under övergångsperioden (2020) men inte därefter. Om en brittisk medborgare under 2020 vistas i Finland, till exempel utsänd av sin arbetsplats, och arbetet upphör före den 1 januari 2021, kan inte utträdesavtalet tillämpas på hen. 

Utträdesavtalet tillämpas inte heller på brittiska medborgare som kommer till Finland första gången efter den 31 december 2020. Medlemmar av familjer som bildats före utgången av övergångsperioden har dock rätt att komma till Finland senare och att omfattas av utträdesavtalet. På samma sätt omfattas barn som föds och adopteras efter övergångsperioden under vissa förutsättningar av utträdesavtalet.

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet fr.o.m. 1.10.2020

  • Personer som tidigare registrerat sin EU-uppehållsrätt: De brittiska medborgare som registrerat sin EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Avsikten med ansökningsförfarandet är att kontrollera att personen verkligen har rätt till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. 
  • Personer som tidigare fått permanent EU-uppehållsrätt: Permanent EU-uppehållsrätt förutsätter fem års vistelse i Finland. De brittiska medborgare som före den 1 januari 2021 fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland och som har ett intyg över den kan avgiftsfritt ansöka om att deras ställning ändras så att de får permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. 
    • Det är inte nödvändigt för dessa personer att göra ansökan, eftersom intyget om permanent EU-uppehållsrätt i Finland även i fortsättningen är ett tillräckligt bevis på uppehållsrätt. Ansökan rekommenderas emellertid starkt för att det i fortsättningen ska vara så lätt som möjligt också för dessa personer att visa sin uppehållsrätt när de uträttar ärenden i Finland och vid Schengenområdets yttre gräns.
  • Personer som intjänar uppehållsrätt: Permanent EU-uppehållsrätt förutsätter fem års vistelse i Finland. Den som vid utgången av 2020 ännu inte uppfyller kravet på fem års vistelse kan samla in tid också efter det och få permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senare.  EU-uppehållsrätten ska dock i vilket fall som helst bytas ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, även om permanent EU-uppehållsrätt ännu inte har intjänats.
  • Personer som flyttar till Finland under slutet av 2020: Brittiska medborgare som flyttar till Finland från och med den 1 oktober 2020 registreras inte längre som EU-medborgare, utan de ansöker direkt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. De ska dock ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast den 31 december 2020, eftersom den fria rörligheten inom EU inte längre tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2021.

Som bevis på uppehållsrätt enligt utträdesavtalet ges ett uppehållstillståndskort som är giltigt i fem år. Av kortet framgår att innehavaren omfattas av utträdesavtalet.

Efter att ha fått uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan brittiska medborgare fortsätta att vistas i Finland också efter övergångsperioden, det vill säga efter 2020. Uppehållsrätten beviljas på livstid, om personen inte upphör att uppfylla villkoren för uppehållsrätt.

Ansökningar om uppehållsrätt kan lämnas in 1.10.2020–30.9.2021. 

Anvisningar på Migrationsverkets webbplats

När EU-uppehållsrätten har registrerats, är vistelsen på basis av den laglig fram till den 30 september 2021, vilket innebär att man kan söka uppehållsrätt enligt utträdesavtalet år 2021 vid en tidpunkt som passar en själv.

Brittiska medborgare som flyttar eller reser till Finland efter den 31 december 2020

Inresor för brittiska medborgare som flyttar till Finland efter den 31 december 2020 kommer att begränsas jämfört med hur det var när de var EU-medborgare. Efter det tillämpas de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare och de omfattas inte av EU-direktivet om fri rörlighet. EU och Storbritannien förhandlar om detaljerna under 2020. Närmare information ges när situationen har klarnat.

Enligt aktuella uppgifter kan brittiska medborgare från och med den 1 januari 2021 resa till EU:s medlemsstater utan visum 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Gränskontroller

Under övergångsperioden 2020

Genom utträdesavtalet tillämpas en övergångsperiod till den 31 december 2020 under vilken den fria rörligheten kvarstår och EU-rätten tillämpas. Under övergångsperioden omfattas brittiska medborgare fortfarande av den fria rörligheten och på dem tillämpas de kontroller som enligt unionslagstiftningen ingår i den fria rörligheten. 

Vad gäller gränskontroll förändras i praktiken ingenting under övergångsperioden.

Efter övergångsperioden från och med den 1 januari 2021 

I de gränskontroller av personer som görs vid EU:s yttre gränser skiljer man på kontrollen av EU-medborgare och kontrollen av tredjelandsmedborgare. Efter övergångsperioden tillämpas de bestämmelser som gäller tredjelandsmedborgare vid kontrollen av brittiska medborgare vid inresa till Schengenområdet och utresa därifrån. Detta innebär att de förenklade förfaranden för gränstrafik vad gäller den fria rörligheten som tillämpas på EU-medborgare, medborgare i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och schweiziska medborgare inte längre gäller brittiska medborgare.

Efter övergångsperioden har brittiska medborgare inte rätt att vid gränsövergångsställena använda de separata filer för gränskontroll som är avsedda för medborgare i EU, EES eller Schweiz, utan de omfattas av alla de ingående kontroller av inresevillkor som gäller tredjelandsmedborgare.

Resenärer uppmanas att före en resa till EU-området kontrollera att alla deras resehandlingar är giltiga och att säkerställa att de uppfyller inresevillkoren. Om något av inresevillkoren inte uppfylls, kan det leda till att personen vägras inresa i EU.

Europaparlamentet och rådet har utfärdat en förordning enligt vilken brittiska medborgare efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen inte ska behöva visum för kortare vistelser i Schengenområdet. På gränskontroller tillämpas kodexen om Schengengränserna, enligt vilken resehandlingarna ska gälla i minst 3 månader efter den planerade utresan från Schengenområdet.

Schengenländerna, till vilka också Finland hör, kommer tillsammans överens om bestämmelserna för inresa och utresa.

Fem år efter övergångsperiodens utgång, dvs. fr.o.m. den 1 januari 2026, godkänns av brittiska medborgare i samband med gränskontroller endast sådana identitetshandlingar som är försedda med biometriska kännetecken.