Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Krishanteringscentret till huvudstadsregionen och utbildningen inom räddningsbranschen till Kuopio

Inrikesministeriet
6.4.2018 13.30
Pressmeddelande 38/2018

Krishanteringscentret (CMC Finland), som finns vid Räddningsinstitutet i Kuopio, flyttar till huvudstadsregionen. När verksamheten vid Helsingfors Räddningsskola upphör i samband med landskapsreformen koncentreras all utbildning inom räddningsbranschen i sin tur till Räddningsinstitutet i Kuopio. I fortsättningen kommer alla räddare således att utbildas i Kuopio. Också den utbildning och rekrytering som gäller internationell räddningsverksamhet överförs till Räddningsinstitutet.

- Besluten har fattats uttryckligen med tanke på det som är bäst för verksamheten. I politiskt hänseende vore det lättare att hålla funktionerna kvar på de nuvarande orterna. Jag kan dock inte motivera ett alternativ med de nuvarande placeringarna där kostnaderna för räddarnas utbildning beräknas bli fyra gånger så stora som i en koncentrerad modell. Vi skulle inte heller ge den redan nu internationellt sett mycket uppskattade finska civila krishanteringen de bästa förutsättningarna att utvecklas vidare, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

- Synergierna mellan Krishanteringscentret, som fokuserar på internationell verksamhet, och Räddningsinstitutet har tyvärr inte realiserats. På grund av verksamhetens art har Krishanteringscentret de bästa verksamhetsförutsättningarna i huvudstadsregionen. Vi strävar efter att i en noggrannare utredning av placeringen finna nya synergifördelar i Helsingfors t.ex. med Fincent, alltså Försvarsmaktens internationella center.

- Däremot är det kostnadseffektivt att utbilda alla yrkespersoner inom räddningsbranschen på ett och samma ställe i Kuopio, där det finns goda förutsättningar för utbildningen. Tack vare kostnadsbesparingarna kan vi satsa på allt bättre utbildning. Ändringen stärker och förtydligar Räddningsinstitutets roll, påpekar ministern.

För närvarande utbildas ca 90 procent av yrkespersonerna inom räddningsbranschen i Finland vid Räddningsinstitutet i Kuopio och ca 10 procent vid Helsingfors Räddningsskola.

Placeringen av Krishanteringscentret har övervägts redan tidigare

Krishanteringscentrets ställning och verksamhet har setts över i flera utredningar efter det att centret inrättades. Den arbetsgrupp som 2010 utredde centrets administrativa ställning ansåg exempelvis att det är en utmaning att Krishanteringscentret finns vid Räddningsinstitutet, eftersom deras kärnuppgifter skiljer sig tydligt från varandra. Den sakkunniggrupp som utredde Krishanteringscentrets ställning och uppgifter år 2017 konstaterade också den i sin slutrapport att placeringen i Kuopio är utmanande och att en flytt till huvudstadsregionen skulle underlätta bl.a. både det nationella och internationella samarbetet med andra krishanteringsaktörer.

Krishanteringscentret är ett kompetenscentrum för civil krishantering och internationell räddningsverksamhet. I dagsläget är centrets huvudsakliga uppgifter att utbilda och rekrytera sakkunniga till internationella civila krishanteringsinsatser och räddningsinsatser och att ansvara för den logistiska och materiella beredskapen samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området.

För närvarande består Krishanteringscentrets personal av 22 fast anställda, varav en del redan bor i södra Finland. Av dessa arbetar 17 personer i huvudsak med uppgifter inom den civila krishanteringen och 5 personer med uppgifter inom den internationella räddningsverksamheten.

Som en del av en total översyn av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering har man redan inlett den administrativa överföringen av Krishanteringscentret från Räddningsinstitutet så att det blir en fristående enhet vid inrikesministeriet. Avsikten är att stärka Krishanteringscentrets självständiga ställning. Dessutom har det redan tidigare beslutats att rekryteringen och utbildningen av sakkunniga i räddningsverksamhet och sändandet av dem till insatser överförs från Krishanteringscentret till Räddningsinstitutet. Detta stärker ytterligare Räddningsinstitutets roll som en läroanstalt för hela räddningsbranschen. Beslut om organiseringen av de operativa funktionerna inom den internationella räddningsverksamheten från och med 2020 fattas i samband med reformen av räddningsväsendet.

- Jag förstår att flytten är en regionalt sett känslig fråga. Samtidigt är det ett faktum att verksamheten och övningarna redan nu i stor utsträckning sker på annat håll och att en stor del av de anställda regelbundet arbetar på distans. Det ökade antalet utbildningsplatser inom räddningsbranschen i Kuopio betyder att det kommer flera experter inom säkerhetsbranschen dit än vad flyttningen av Krishanteringscentret tar, beskriver Mykkänen.

All utbildning inom räddningsbranschen koncentreras till Räddningsinstitutet

Största delen av yrkespersonerna inom räddningsbranschen utbildas redan nu vid Räddningsinstitutet i Kuopio. Helsingfors stad har dessutom en egen Räddningsskola som utbildar räddare för Helsingfors räddningsverks behov. Att ordna räddningsväsendet hör inte längre till stadens uppgifter i det nya systemet med landskap och därför är det förnuftigt och kostnadseffektivt att koncentrera utbildningen inom hela räddningsbranschen till Räddningsinstitutet i Kuopio.

I samband med den grundläggande yrkesutbildningen får räddarna behörighet för uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården på basnivå (ambulans). I Helsingfors och i vissa andra räddningsverk har man utöver den egentliga räddningsutbildningen ordnat närvårdarutbildning för räddare som kompletterar behörigheten för uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården. Inrikesministeriet utreder om närvårdarutbildning i fortsättningen kan ges i samarbete med läroinrättningar inom hälso- och sjukvårdssektorn som en del av den utbildning som ordnas vid Räddningsinstitutet. De landskap som tar ansvaret för organiseringen av räddningsbranschen kan också genom egna beslut skaffa tilläggsutbildning i prehospital akutsjukvård för räddare, vilket man hittills har gjort i Helsingfors.

Utbildningsvolymen vid Helsingfors stads räddningsskola är 15 räddningsmannaexamen och 6 underbefälsexamen per år. Räddningsinstitutets årliga utbildningsvolym är för närvarande 120 räddningsmannaexamen och i medeltal 30 underbefälsexamen. Efter ändringen är motsvarande siffror vid Räddningsinstitutet 135 och 36 examina. Den sista årskursen utexamineras från Räddningsskolan 2020.

- Helsingfors traditionsrika Räddningsskola har gjort ett bra jobb, och den aktuella lösningen är förstås inte svartvit. Jag förstår också den oro som indragningen av utbildningen i Helsingfors väcker. Samtidigt måste vi komma ihåg att räddarna i alla andra städer också för närvarande rekryteras från kurserna i Kuopio, konstaterar minister Mykkänen.

Om förslaget begärs ännu ett yttrande av koordineringsgruppen för regionalisering som ska ta ställning till förslagets funktionella, ekonomiska och regionala konsekvenser samt personalkonsekvenser.

Utredning från den utredningsgrupp som granskar Krishanteringscentrets ställning och uppgifter (31.5.2017) (på finska)

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör (överföringen av Krishanteringscentret), tfn 040 720 2216, [email protected]
Janne Koivukoski, räddningsöverdirektör (utbildningen inom räddningsbranschen), tfn 0295 488 420, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare (begäran om intervjuer med minister Mykkänen), tfn 050 513 1539, [email protected]