Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM011:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.5.2017 – 30.6.2018

Asettamispäivä 3.5.2017

direktiivit valvonta poliisitoimi hallussapito ampuma-aseet ampuma-aselaki hankinta

Lainvalmistelu

HE laiksi ampuma-aselain muuttamiseksi
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti täytäntöön 17.5.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Puiro, johtava asiantuntija
puh. 0295 488 584

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on laatia hallituksen esityksen muotoon ampuma-asedirektiivin muuttamisesta johtuvat tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, lähinnä ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ensisijaisesti hallituksen esitykseen sisällytetään muutokset, joiden osalta täytäntöönpanoaika on 15 kuukautta ja mahdollisuuksien mukaan tehdään myös muut ampuma-asedirektiivin edellyttämät muutokset. Muita muutoksia ei ole tässä yhteydessä tarkoitus tehdä.

Hallituksen esityksen laatimissa ohjaavina periaatteina noudatetaan ampuma-asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja.

Hankkeessa osallistetaan keskeiset sidosryhmät (puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus sekä kansalaisyhteiskunta). Hankkeessa pyydetään lausunnot keskeisiltä intressitahoilta. Lisäksi järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille hankkeen kuluessa ja kuullaan tarvittaessa eri asiantuntijoita.

Hankkeessa tulee arvioida erityisesti sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hankkeesta tiedotetaan ja sitä koskevaa tietoa pidetään saatavilla valmistelun eri vaiheissa.

Tiivistelmä

Tavoitteena on laatia hallituksen esitys keväällä 2018.

Lähtökohdat

Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on myös torjua terrorismia osana laajempia EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Hanke käynnistetään ampuma-asedirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi.