Valtioneuvoston asetus SM/2019/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611
Asia
Asetusluonnos liittyy ampuma-aselain (1/1998) muuttamisesta annettuun lakiin 724/2019, joka tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019 ja jolla on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin (91/477/ETY) muuttamisesta edellyttämät muutokset. Ehdotettavat säännösmuutokset annettaisiin ampuma-aselain 2, 25, 42 c, 70 ja 110 §:n sekä 119 §:n 1 momentin nojalla. Ampuma-asetuksen muutoksella tarkennettaisiin ampuma-aseen merkintää koskevaa säännöstä ja muutettaisiin deaktivoituja ampuma-aseita koskevaa säännöstä vastaamaan ampuma-aselain muuttamisesta annettua lakia. Ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitietoja koskevia säännöksiä muutettaisiin vastaamaan ampuma-aselain muutosta ja aktiivista ampumaurheilua, -harrastusta ja -harjoittelua koskeviin säännöksiin sisällytettäisiin uusi lupatyyppi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, eikä se aiheuta muutoksia sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019 (1135/2018).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen