Hallitus esittää sotilasvirkoihin tarkentavia luotettavuusvaatimuksia ulkomaansidonnaisuuksista

PuolustusministeriöSisäministeriö 29.11.2018 15.10
Tiedote

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen, jossa tarkennetaan puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä henkilöltä vaadittavaa luotettavuutta. Sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain henkilö, jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta ulkomaansidonnaisuutta, joka vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Samat vaatimukset koskisivat opiskelijoita, jotka valitaan Maanpuolustuskorkeakouluun upseerin virkaan johtaviin opintoihin sekä Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin ja rajavartijan koulutukseen.

Luotettavuuden arvioinnissa olennaista on se, onko todennäköistä, että ulkomaansidonnaisuus altistaa selvityksen kohteen epäasialliselle vaikuttamiselle.

Ulkomaansidonnaisuudet tulee ottaa huomioon myös asianomaisen oman aseman ja suojaamisen kannalta. Henkilö voi joutua ristiriitatilanteeseen, jossa hänen läheisiään uhataan väkivallalla tai henkilöä muutoin painostetaan toimimaan työtehtäviinsä liittyvien velvollisuuksiensa vastaisesti.

Ministeri Niinistö muistuttaa, että on tärkeää päästä ennalta estämään sellaisten henkilöiden pääsy Puolustusvoimien sotilasvirkoihin, joiden sidonnaisuudet ulkomaihin voisivat aiheuttaa haittaa kansalliselle turvallisuudelle. -On myös valtioita, joiden kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudestaan riippumatta velvoitettuja auttamaan kyseisen valtion turvallisuusviranomaisia rangaistuksen uhalla. Hallituksen esitys antaa yhden uuden välineen turvallisuusselvitysten lisäksi, kansalaisten perusoikeuksia kunnioittaen puuttua tilanteisiin, joissa kansallinen turvallisuus voisi olla uhattuna.

Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan on tärkeää estää sellaiset sidonnaisuudet, joista voi olla vaaraa Suomelle tai henkilölle itselleen. -Ulkomaansidonnaisuuksien ja kaksoiskansalaisuuden merkityksen arviointiin vaikuttaisivat esimerkiksi sidonnaisuusvaltion toimintatavat sekä sidonnaisuuksien luonne ja kesto. Esimerkiksi Suomen ja toisen pohjoismaan kaksoiskansalaisuus ei olisi este sotilasvirkaan hakeutumiselle jatkossakaan, Mykkänen sanoo.

Esityksessä muutettaisiin puolustusvoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuja lakeja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala p. 0295 140 072 ja sisäministeriössä hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto p. 0295 42 1601.