Maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia koskeva uudistus

Maahanmuuttohallinnon henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on tarkoitus koota uuteen lakiin. Maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki korvaisi yli 20 vuotta vanhan ulkomaalaisrekisterilain, joka ehdotetaan kumottavaksi. Maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja rikosasioiden tietosuojalakia sekä tiedonhallintalakia.

Eri lakeihin hajautunut maahanmuuttohallinnon salassapitosääntely on tarkoitus keskittää julkisuuslakiin.

Hallituksen esitys maahanmuuttohallinnon henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 12.9.2019.

Uudistus on välttämätön, sillä nykyinen, 90-luvulta peräisin oleva ulkomaalaisrekisterilaki on vanhentunut eikä vastaa esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen uudet henkilötietolait tulivat voimaan 1.6.2019.

Lisätietoa hankkeesta

Usein kysyttyä