Pakollinen tunnistautuminen raha-automaattipeleissä

Rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi pelaajan on jatkossa tunnistauduttava, kun hän pelaa esimerkiksi kauppojen tai kioskien yhteyteen sijoitettuja raha-automaattipelejä. Muutos on eduskunnan käsiteltävänä.

Usein kysytyt kysymykset

 • Miten arpajaislain uudistaminen jatkuu?

  Maaliskuussa 2019 valmistuu selvitys, jossa selvitetään rahapelilainsäädännön kehittämistarpeita pelaajan itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamiseksi, erilaisten maksutapojen mahdollistamiseksi, voittojen lunastusaikojen lyhentämiseksi sekä Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamiseksi. Lisäksi tehdään esiselvitys teknisistä keinoista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista säädösmuutoksista, joilla estetään muiden kuin rahapelejä yksinoikeudella toimeenpanevan Veikkaus Oy:n sähköisesti välitettävien rahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella.

  Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö päättävät vielä tämän hallituskauden aikana kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen sujuvoittamiseen liittyvän selvitystyön aloittamisesta. Tämä hanke ei liity arpajaislain uudistamiseen.

 • Miten pakollinen tunnistautuneena pelaaminen vaikuttaa pelien tuottoihin ja sitä kautta järjestöille myönnettäviin avustuksiin?

  Vaikka tuoton tavoittelu ei voi olla monopolijärjestelmän tavoite, aihe herättää keskustelua järjestöissä, jotka saavat avustuksia rahapelituotoista. Vaikuttavat rahapelihaittojen vähentämistoimenpiteet, kuten pelirajoituksia sisältävä pakollinen tunnistautuminen, vähentävät yleensä myös rahapelituottoja.

  Muutoksen aiheuttaman tuoton vähenemisen vaikutuksia rahapelaamisesta kertyvään kokonaistuottoon ja järjestöjen rahoitukseen on vaikea arvioida, sillä Veikkauksen kokonaistuottoon vaikuttavat useat seikat, kuten esimerkiksi muiden rahapelituotteiden liikevaihdon muutokset.

  Vähentävä vaikutus tuottoon riippuu siitä, miten tunnistautumismenettely toteutetaan (yksi vai kaksivaiheinen menettely, päätetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella), minkälaisia rajoituksia otetaan käyttöön (paniikkinappula, eurorajat, aikamuistuttajat, päätetään myöhemmin sisäministeriön asetuksella) sekä minkälaisilla mahdollisilla pelillisillä kannustimilla voidaan edistää tunnistautuneena pelaamisen yleistymistä jo ennen vuotta 2022.

  Veikkaus on arvioinut, että jos tunnistautunutta pelaamista voitaisiin edistää pelillisillä kannustimilla ja tunnistautuminen olisi yksivaiheinen, yhtiön tuotto vähenisi vuonna 2022 noin 17 miljoonaa euroa siinä tapauksessa, että rajoituksista otettaisiin käyttöön vain aikamuistuttaja, paniikkipainike ja pelikieltomahdollisuus. Summa vastaisi vuoden 2017 rahapelituottoon suhteutettuna rahapelituottojen kahden prosentin vähentymistä.

  Riippuen tunnistautumistavasta, siihen liitettävistä rajoituksista ja tunnistautunutta pelaamista edistävistä kannusteista rahapelituottojen arvioidaan vähentyvän tunnistautumisen käyttöönoton yhteydessä vuonna 2022 noin 17–170 miljoonaa euroa.

  Samaan aikaan on hyvä muistaa, että rahapeliongelmista johtuvien haittakustannusten kokonaisuuden on arvioitu olevan Suomessa satoja miljoonia euroja. Ehkäisemällä nykyistä tehokkaammin haittoja on siis mahdollista säästää haittakustannuksista.

 • Miten tunnistautuminen ehkäisee pelihaittoja? Miten tunnistautumiseen liitettävistä rajoituksista päätetään?

  Tunnistautumisen yksistään ei riitä pelihaittojen ehkäisyyn. Rahapelihaittoja aiheuttavaa pelaamista voidaan vähentää, jos tunnistautumisen avulla pelitiliin voidaan kytkeä pelaamisen hallinnan välineitä. Nämä voivat olla sekä viranomaisten että pelaajan itsensä asettamia rajoituksia pelaamiselle.

  Tällä hetkellä näitä rajoitteita on jo Veikkauksen nettipelaamisessa useita, kuten paniikkinappula, aikamuistuttaja sekä euromääräiset pelirajat haitallisimmissa rahapeleissä. Raha-automaattipeleissä käyttöönotettavista rajoitteista määrättäisiin tarkemmin sisäministeriön asetuksella. Rajoituksia voitaisiin ottaa käyttöön vaiheittain, sitä mukaa kun niiden vaikutuksista saadaan lisää tietoa.

  Raha-automaattipelaamista koskevia rajoituksia koskeva sisäministeriön asetus valmistellaan yhteistyössä Poliisihallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön rahapelihaitta-asiantuntijoiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, rahapelihaittojen ehkäisytyössä toimivien järjestöjen sekä Veikkaus Oy:n kanssa.

 • Miten tunnistautuminen käytännössä tapahtuu?

  Pelaaja voisi tunnistautua esimerkiksi Veikkaus-kortilla tai Veikkaus-kortilla ja kännykkään liitettävällä tunnisteella tms. Kun tunnistautuminen rakennetaan pelaajalle riittävän helpoksi, sen vaikutukset riskittömästi pelaavien satunnaisten pelaajien pelikäyttäytymiseen ovat vähäiset.

  Tarkka tekninen määrittely tunnistautumiselle on jätetty tässä vaiheessa auki ja se määritellään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Tunnistautumismenettelyn pitää olla riittävän luotettava.

 • Miksi pakollinen tunnistautuminen koskee vain pelisalien ulkopuolisia automaatteja eli niin sanottuja hajasijoitettuja automaatteja?

  Raha-automaattipelit aiheuttavat yksittäisistä pelityypeistä ylivoimaisesti eniten pelihaittoja Suomessa. Hajasijoitettuja raha-automaattipelejä on huomattavasti enemmän kuin pelisaleissa sijaitsevia raha-automaatteja.

  Pelisaleissa on Veikkauksen henkilökuntaa, mikä mahdollistaa pelaamisen paremman valvonnan. Hajasijoitettujen automaattien ikärajavalvonta on myös vaikeampaa kuin pelisaleissa.

  Hajasijoitetut raha-automaattipelit ovat vahvasti esillä ihmisten arkisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi ruokakaupoissa ja kioskeissa. Tämä on suomalaisen rahapelijärjestelmän erityispiirre. Kun tunnistautumisen vaikutuksista on enemmän tietoa, myöhemmässä vaiheessa selvitetään tarve laajentaa tunnistautumista pelisaliautomaatteihin.

 • Voiko pelaaja ottaa tunnistautumisen käyttöön jo ennen vuotta 2022?

  Kyllä. Veikkaus varustaa raha-automaattipelejä tunnistautumisen mahdollistavilla laitteilla ja ohjelmilla jo aiemmin, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Veikkaus voi ohjata pelaajia ottamaan tunnistautumisen käyttöön jo ennen kuin se tulee pakolliseksi.

 • Milloin tunnistautuminen tulisi pakolliseksi raha-automaattipeleissä?

  Tunnistautuminen on otettava hajasijoitetuissa peliautomaateissa käyttöön viimeistään vuonna 2022. Alkuperäinen ehdotus oli 2021, mutta siirtymäaikaa pidennettiin lausuntopalautteen perusteella vuodella. Näin halutaan taata hallittu muutos, koska tunnistautuminen edellyttää suuria teknisiä muutoksia.

 • Miten arpajaislain muutos tehostaa pelihaittojen ehkäisyä?

  Muutoksen myötä pelaajan tunnistautuminen tulisi pakolliseksi niin sanotuissa hajasijoitetuissa eli esimerkiksi kauppojen auloissa ja kioskeissa pelattavissa raha-automaattipeleissä. Tunnistautuneena pelaaminen on merkittävä tapa ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja Veikkauksen peleissä. Veikkauksen nettirahapelaamisessa tunnistautuminen on jo pakollista.

  Pelaajan tunnistautuminen antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön erilaisia pelaamisen rajoituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pelaajan itse asettamat saldorajat pelaamiselle ja pelaajan itselleen hakema pelikielto.

  Tunnistautuminen mahdollistaa myös oman pelaamisen seurannan nykyistä paremmin, kun kaikki pelitapahtumat kirjautuvat pelitilille.

 • Miksi arpajaislakia muutetaan?

  Vuoden 2017 alussa rahapeliyhteisöt Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy yhdistyivät yhdeksi peliyhtiöksi, Veikkaukseksi. Tässä yhteydessä nousi esiin tarve säätää myös muista rahapeleihin liittyvistä kysymyksistä, erityisesti pelihaittojen ehkäisyyn liittyvistä toimista.

  Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan toukokuussa 2018 ja sen perusteella sisäministeriö asetti arpajaislain uudistamista koskevan lainsäädäntö- ja esiselvityshankkeen ajalle 29.5.2018–31.3.2019.