Hyppää sisältöön
Media

Den första nationella strategin för strålningsmätning har blivit klar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 15.45
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av inrikesministeriet har sammanställt den första nationella strategin för strålningsmätning i händelse av nödsituationer med strålrisk. Målet med strategin är att Finland ska ha beredskap att hantera olika nödsituationer med strålrisk samt att förbättra beredskapen för strålningsmätning för att trygga ett fungerande samhälle och dess vitala funktioner.

Det förutsätter att myndigheterna och andra aktörer har tydliga ansvarsområden, tillräckliga resurser och kompetens, högklassiga verktyg för strålningsmätningar och en gemensam lägesbild samt en konsekvent och samordnad kommunikation för hanteringen av sådana situationer. I strategin tittas det också på hur internationellt samarbete och bistånd kan utnyttjas i mätningsverksamheten. 

För strålningsmätningen har det satts upp tio specifika mål, som det har fastställts utvecklingsåtgärder och ansvariga för. Målen är följande:

•    Mätförmågan när det gäller strålning ligger på en tillräckligt hög nivå i Finland.
•    Aktörerna har tillräcklig kompetens i strålningsmätning.
•    Allmänhetens och arbetstagares exponering för strålning kan hanteras och minskas med strålningsmätningar.
•    Livsmedlens och hushållsvattnets säkerhet tryggas.
•    Strålningsmätningar säkerställer livsmiljöns säkerhet.
•    Avfallshanteringen sköts på tillbörligt sätt.
•    Renheten hos fordon och varor säkerställs.
•    Säkerheten hos produkter som tas över gränserna tryggas.
•    En nödsituation med strålrisk hanteras med hjälp av en gemensam lägesbild.
•    Allmänheten har tillgång till tillräckliga anvisningar för hur man ska agera i en strålningssituation.

I strategin har man förutom de behov som identifierats i myndighetssamarbetet även tagit hänsyn till bland annat Säkerhetsstrategin för samhället 2017, den nationella strategin för bekämpning av terrorism 2018–2021, CBRNE-strategin 2017, Nationell riskbedömning 2018 samt de mål som fastställts i EU:s CBRN-handlingsplan.

Mer information:

Mikko Jääskeläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 425, [email protected] 
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, [email protected]