Hyppää sisältöön
Media

Kommunerna får ersättning för de tjänster som de tillhandahåller för ukrainarna

Migrifinansministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 16.32
Pressmeddelande

Migrationsverket har på uppdrag av regeringen berett en verksamhetsmodell där personer som inkvarteras av kommunerna och som omfattas av tillfälligt skydd får de mottagningstjänster de behöver utan att det inrättas en egen förläggning i kommunen. Kommunerna får ersättning av staten för att de producerar de avtalade tjänsterna.

I många kommuner i Finland finns nu människor som flytt från Ukraina, antingen i privat inkvartering eller i inkvartering som anvisats av kommunen. Målet med den nya modellen är att ukrainare som har bott i en viss kommun och som har inkvarterats av kommunerna om de så vill ska kunna fortsätta att bo där. För att få service behöver de alltså inte flytta till en kommun där det finns en förläggning.

– Många kommuner har tagit emot personer som kommit från Ukraina och erbjudit dem inkvartering och annan hjälp. Den här verksamheten är fin och värdefull och regeringen vill stödja den. De som flyr från Ukraina borde fort få börja leva ett så normalt liv som möjligt med tanke på deras situation, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

– Vid ramförhandlingarna i början av veckan fattade regeringen beslut om omfattande åtgärder för att säkerställa all nödvändig service för personer som kommer från krigsområden eller söker tillfälligt skydd. Detta gör det också möjligt för ukrainarna att smidigt bo på de orter där de redan har arbete eller som de har andra band till, fortsätter minister Mikkonen.

Kommunen ingår avtal med förläggningen

Varje person som har ansökt om eller får tillfälligt skydd är inskriven vid någon förläggning, även om hen bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunen tillhandahåller.

I den nya verksamhetsmodellen kan kommunen ingå avtal med förläggningen om vilka mottagningstjänster kommunen själv producerar för de personer som den inkvarterar inom sitt område. Dessa kan vara enbart inkvartering eller enligt överenskommelse även hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändig socialservice. De tjänster som ersätts ska vara förenliga med mottagningslagen.

Hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändig socialservice kan även i fortsättningen ordnas via en förläggning. Förläggningen och kommunen kommer tillsammans överens om den mest fungerande lösningen.

Migrationsverket betalar ersättning till kommunen via förläggningen. Ersättning kan betalas från och med det att det tillfälliga skyddet infördes den 4 mars 2022, vid behov alltså också retroaktivt för mars-april. Migrationsverket informerar närmare om de kostnader som ersätts och ger kommunerna anvisningar om avtals- och ersättningsförfaranden.

Ersättning betalas endast till kommunerna. Privatpersoner eller andra aktörer ersätts inte för kostnader för inkvartering eller produktion av andra tjänster.

Staten ersätter också kostnader för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Regeringen har också förbundit sig att säkerställa att barn som flyr från Ukraina till följd av den ryska invasionen får hjälp och med stöd av tillräcklig språkundervisning får tillgång till småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Det satsas också på elevvårdstjänster, eftersom det inte är lätt för barn och unga att anpassa sig till en ny vardag efter erfarenheterna från kriget.

– Kommunerna har en viktig roll när det gäller att hjälpa ukrainarna, så att tjänsterna kan ordnas så smidigt som möjligt. Regeringen säkerställer att kommunerna ersätts för kostnaderna såväl för boendearrangemangen som för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det är särskilt viktigt att barnen snabbt kommer in i skolvardagen och att de minsta får plats på daghem. Kommunerna har redan förberett detta med ett aktivt grepp och det är fint, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Kommunerna ersätts för kostnaderna för de tjänster som kommunerna ordnar och som syftar till att hjälpa barn som flytt från Ukraina och trygga deras inlärningsförutsättningar. Dessa tjänster är:

  • småbarnspedagogik med statsunderstöd 2022 och genom en temporär lag 2023
  • förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 
  • undervisning i finska eller svenska samt i det egna modersmålet
  • tillräckliga elevvårdstjänster.

Regeringen följer hur situationen utvecklas

Efter Rysslands invasion har cirka 16 000 personer sökt tillfälligt skydd i Finland. Finland precis som de övriga EU-länderna beviljar personer som flytt från Ukraina tillfälligt skydd. Syftet med tillfälligt skydd är att personer som flyr Ukraina snabbt ska kunna erbjudas tillfälligt skydd. De som får tillfälligt skydd får i regel inte en hemkommun enligt lagen om hemkommun.

Tjänsterna för dem som tills vidare omfattas av tillfälligt skydd genomförs på ett flexibelt sätt i samarbete med kommunerna. Regeringen ska före utgången av juni 2022 granska hur situationen utvecklas och vilka förutsättningar det finns för rätten till hemkommun. Då bedömer regeringen behovet av tilläggsbeslut och lagändringar som säkerställer smidiga tjänster för dem som sökt eller beviljats tillfälligt skydd.

Ytterligare information:

Sanna Sutter, migrationsdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 200, [email protected]         Mari Helenius, specialsakkunnig, Migrationsverket, tfn   0295 488 214, [email protected]
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 1922, [email protected] (begäran om intervjuer med minister Mikkonen)                                                                                                                       Antti Kotti, specialmedarbetare, tfn 0295 160 548, [email protected] (begäran om intervjuer med minister Paatero)