Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringar föreslås i behandlingen av asylsökandes nya ansökningar

Inrikesministeriet 5.12.2018 11.47 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 13.31
Pressmeddelande 142/2018

Behandlingen av nya ansökningar om internationellt skydd behöver ändras. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen den 5 december. Ändringarna grundar sig på EU:s asylförfarandedirektiv. Finland har inte tidigare tagit alla direktivets bestämmelser in i utlänningslagen.

– En rättsstat ska garantera en rättvis behandling av asylansökningar. Till det hör också besvärsrätt till domstolar och möjlighet att göra en ny ansökan, om det finns ett giltigt skäl. Asylsystemet fungerar dock inte om den som fått avslagsbeslut som vunnit laga kraft inte lämnar landet. Syftet med de ändringar som nu görs är att förhindra missbruk av nya ansökningar i fördröjningssyfte, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Med ny ansökan avses en ansökan om internationellt skydd som en utlänning lämnar in efter att ha meddelats ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen på sin tidigare ansökan.

Avsikten är att effektivisera behandlingen av asylsökandes nya ansökningar genom att precisera förutsättningarna för att ta upp nya ansökningar till prövning. Lagändringen hindrar dock inte att man gör nya ansökningar.

Sökanden ska i fortsättningen kunna ange motiverade skäl för varför hen inte tidigare har lagt fram de grunder som anges i samband med den nya ansökan. Sådana skäl kan vara förändringar som skett i sökandens hemland eller i sökandens personliga situation i Finland. Sökanden kan också ha motiverade skäl som beror på exempelvis utsatt ställning, skam eller rädsla. Dessa grunder beaktas när Migrationsverket utreder om den nya ansökan ska tas upp till prövning.

När det gäller en första ny ansökan är den faktiska tröskeln för att ta upp ansökan till behandling i praktiken lägre än när det gäller senare nya ansökningar, eftersom sökanden i samband med den nya ansökan mycket väl kan ha sådana skäl att framföra grunder för ansökan som anknyter till ovan nämnda situationer.

Nya ansökningar i fördröjningssyfte ska inte förhindra återsändande

Ett beslut om avvisning som har meddelats med stöd av att sökanden fått avslag på sin första asylansökan ska också kunna verkställas trots en ny ansökan, om den nya ansökan inte uppfyller förutsättningarna för att tas upp till prövning och om den har lämnats in endast för att förhindra eller fördröja återsändandet. I praktiken avses med detta situationer där förberedelserna för avlägsnandet ur landet redan har gjorts och en ny ansökan lämnas in t.ex. först på flygfältet.  En ny ansökan måste alltså lämnas in genast när grunder för den finns, och inte till exempel först när personen ska återsändas.

Enligt Migrationsverkets statistik har antalet nya ansökningar ökat kraftigt under 2017 och 2018. Många sökanden har redan lämnat in flera nya ansökningar. Cirka hälften av alla ansökningar om internationellt skydd som lämnats in i Finland är nya ansökningar.

Preciseringar i omhändertagande av resedokument och i rätten att arbeta

I utkastet till regeringens proposition föreslås också bestämmelser om omhändertagande av resedokument för den som har sökt internationellt skydd och preciseras när rätten till arbete för den som sökt internationellt skydd börjar och upphör. En asylsökande kan börja arbeta tre månader efter det att ansökan lämnades in om hen har ett pass, och sex månader efter inlämnandet av ansökan om hen inte har ett pass. Samma tidsfrist gäller också nya ansökningar. Rätten att arbeta upphör när Migrationsverkets beslut blir verkställbart.

Prövningen av tillgången på arbetskraft ska dessutom inte längre tillämpas på en person som har arbetat ett år i Finland med stöd av uppehållstillstånd för arbetstagare. Arbetstagaren ska också kunna byta bransch utan att prövning av tillgången på arbetskraft tillämpas, om hen annars uppfyller kompetenskraven för branschen. Ändringen grundar sig på den riktlinje som regeringen slog fast vid budgetförhandlingarna.

Familjeåterföreningen ändras när det gäller personer som fyllt 18 år under asylprocessen

I samband med projektet ska man också göra de ändringar i utlänningslagen som EU-domstolens avgörande förutsätter. När det är fråga om familjeåterförening, ska utgångspunkten för åldersbedömningen av en flykting enligt avgörandet vara det datum när ansökan om internationellt skydd lämnades in.

Detta innebär att den som varit minderårig då hen anlänt till Finland men fyllt 18 år under asylprocessen behandlas som minderårig i ansökan om familjeåterförening. Avsikten är att ändringen gäller både personer som fått asyl och personer som åtnjuter alternativt skydd. En ansökan om familjeåterförening måste lämnas in inom tre månader efter att sökanden har fått del av beslutet om internationellt skydd.

Prövningen av tillgången på arbetskraft ska slopas när det gäller fortsatt tillstånd för arbetstagare

Prövningen av tillgången på arbetskraft ska inte längre tillämpas på en person som har arbetat ett år i Finland med stöd av uppehållstillstånd för arbetstagare. Arbetstagaren ska också kunna byta bransch utan att prövning av tillgången på arbetskraft tillämpas, om hen annars uppfyller kompetenskraven för branschen. Ändringen grundar sig på den riktlinje som regeringen slog fast vid budgetförhandlingarna.

– Det är oskäligt att den som redan arbetar lagligt i Finland stöter på prövning av tillgången på arbetskraft och kan bli tvungen att lämna landet i samband med byte av bransch eller uppgift. På detta sätt lockar vi inte experter och aktörer. Jag tror att ett enklare förfarande för fortsatta tillstånd uppmuntrar dem som är intresserade av arbete att söka sig till Finland. Samtidigt effektiviseras övervakningen av anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft, konstaterar minister Mykkänen.

Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits.

Ytterligare information

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]
Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected] (frågor som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare)
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)