Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Afghaner som har arbetat för myndigheterna kan tas till Finland

InrikesministerietUtrikesministeriet
13.8.2021 17.48 | Publicerad på svenska 16.8.2021 kl. 10.57
Pressmeddelande 100/2021
Afganistanin kartta.

På grund av den snabbt försämrade säkerhetssituationen i Afghanistan beslutade statsrådet vid ett extra sammanträde den 13 augusti att afghaner som i Afghanistan har arbetat för Finland, EU eller Nato kan tas till Finland med sina familjer och beviljas uppehållstillstånd.

Med stöd av 93 § i utlänningslagen fattade statsrådet beslutet att utlänningar tas till i Finland på särskilda humanitära grunder. Bedömningen är att dessa grupper av afghaner och deras familjer framöver kan bli utsatta för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

I detta beslut avses med familj familjemedlemmar och myndiga ogifta barn som bor i samma hushåll.

Genom detta beslut kan sammanlagt högst 130 personer, familjerna medräknade, tas till Finland. Sådana afghaner kan tas till Finland som i Afghanistan står eller har stått i anställningsförhållande till finska staten eller som är eller har varit anställda vid EU-institutioner eller Natos krishanteringsinsats.

Enligt beslutet kan Finland ta emot sammanlagt högst 40 sådana lokalt anställda afghaner, familjerna medräknade, som för närvarande är anställda av Finlands ambassad i Kabul. Genom detta beslut tar Finland också emot högst 10 sådana afghaner, familjerna medräknade, som tidigare har varit anställda vid ambassaden i Kabul och vars anställningsförhållande ännu den 1 januari  2021 var i kraft.

Dessutom kan Finland ta emot sammanlagt högst 50 lokalt anställda personer, familjerna medräknade, som arbetar för Europeiska unionens representation i Kabul eller för fältkontoret vid Europeiska unionens generaldirektorat för civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO). Vidare kan Finland ta emot sammanlagt högst 30 personer, familjerna medräknade, som har varit anställda vid Natos krishanteringsinsats.

Dessa personer tas till Finland från Afghanistan med ett charterflyg som finska staten ordnar. En utlösande faktor för omplaceringen kunde i praktiken vara en evakuering av den diplomatiska personalen vid Finlands ambassad eller en tillfällig eller permanent stängning av ambassaden då säkerhetssituationen i Afghanistan försämras.

På beslut av Migrationsverket beviljas de berörda personerna uppehållstillstånd i enlighet med 113 § i utlänningslagen.

Förslaget till statsrådets beslut har beretts i samarbete mellan inrikesministeriet, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. Vid beredningen har också finansministeriets, försvarsministeriets, Gränsbevakningsväsendets, Migrationsverkets och Skyddspolisens synpunkter beaktats.

Ytterligare information:
Eero Koskenniemi, regeringsråd, tfn 0295 488616, [email protected]
Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350101, [email protected]
Esa Pulkkinen, överdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140300, [email protected]
Jari Kähkönen, överdirektör, Migrationsverket, tfn 0295 463210, [email protected]