Valtioneuvoston asetus SM/2024/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. +358 295 488 279

Asia

Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta lisättäisiin tarkemmat säännökset sisäministeriön ja aluehallintovirastojen tehtävistä pelastustoimen tilannekuvatoiminnassa. Lisäksi asetuksessa olevat maininnat sisäasiainministeriöstä muutettaisiin sisäministeriöksi.

Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin sisäministeriön pelastuslain (379/2011) 31 a §:n 2 momentissa säädetystä sisäministeriön pelastusviranomaisen johtovastuulle kuuluvien tehtävien edellyttämän valtakunnallisen tilannekuvan järjestämisestä. Asetukseen lisättäisiin sääntely siitä, mitä tietoja koottaisiin, yhdistettäisiin ja jaettaisiin valtakunnallisen tilannekuvan järjestämiseksi.

Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin aluehallintoviraston pelastuslain 31 a §:n 3 momentissa säädetystä tehtävästä tukea sisäministeriötä 2 momentissa säädetyssä tehtävässä. Esityksen mukaan tehtävää tarkennettaisiin niin, että aluehallintoviraston tehtävänä olisi tukea sisäministeriötä pelastustoiminnan ja poikkeusolojen aikana pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevien väestönsuojelutehtävien johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja valtakunnallisen tilannekuvan kokoamisessa, analysoinnissa, ylläpitämisessä ja jakamisessa.

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.