Valtioneuvoston asetus SM/2024/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Heidi Aliranta, p. +358 295 488 367

Asia

Pakkokeinolakiin (806/2011) on tehty muutoksia (452/2023), jotka tulivat voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023. Myös poliisilain (872/2011) salaisia tiedonhankintakeinoja koskevaan 5 lukuun on tehty vastaavat ja samaan aikaan voimaan tulleet muutokset (492/2023) kuin pakkokeinolain 10 lukuun. Kyseisten muutosten johdosta on tarpeen tehdä eräitä teknisluonteisia muutoksia esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Asetuksen pykäliin, jotka koskevat telekuuntelusta ja televalvonnasta tehtäviä pöytäkirjoja, lisättäisiin viittaukset pakkokeinolain ja poliisilain uusiin säännöksiin, joissa säädetään toimenpiteiden kohteena olevista teleosoitteista tai telepäätteistä päättämisestä. Televalvonnan pöytäkirjaa koskevassa pykälässä otettaisiin huomioon myös rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin tehty vastaava muutos (990/2023).

Asetuksen pykäliä, jotka koskevat poliisin peitetoiminnan, valeoston ja tiedonhankinnan suojaamisen järjestämistä, täsmennettäisiin siten, että pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen lisäksi näiden toimintojen järjestämisestä vastaamaan voitaisiin määrätä salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutettu pidättämiseen oikeutettu virkamies tai suojelupoliisin päällystöön kuuluva poliisimies. Suojelupoliisissa ei ole vuoden 2019 jälkeen ollut pidättämiseen oikeutettuja poliisimiehiä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.