Hallituksen esitys SM/2024/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

HE 27/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Roope Jokinen, p. +358 295 488 362

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisuuslakia kansalaistamiseen vaadittavan asumisajan osalta. Tältä osin muutoksia ehdotetaan asumisajan pituutta, asumisaikaan hyväksyttävää oleskelua, ulkomaanpäivien vaikutusta ja asumisajasta poikkeamista koskevaan sääntelyyn. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on tiukentaa kansalaistamisen edellytyksiä hallitusohjelman mukaisesti. Tarkoituksena on korostaa onnistunutta kotoutumista kansalaisuuden saamisen edellytyksenä ja mahdollistaa turvallisuusnäkökohtien huomioiminen entistä paremmin.

Esityksessä ehdotetaan, että kansalaistamiseen edellytettävä asumisaika nostettaisiin viidestä kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää vähennettäisiin. Laista poistettaisiin kansainvälistä suojelua saavan asumisaikaa koskeva poikkeus. Kansalaisuudettoman, Suomen kansalaisen puolison, kielitaitoedellytyksen täyttävän hakijan ja 15 vuotta täyttäneen lapsen osalta asumisaikaa nostettaisiin yhdellä vuodella viiteen vuoteen. Lisäksi asumisaikaa nostettaisiin yhdellä vuodella kolmeen vuoteen tilanteissa, joissa asumisajasta poiketaan erittäin painavista syistä. Lakiin lisättäisiin erillinen poikkeusperuste Suomen edustuston työntekijän puolisolle, jolta edellytettäisiin kahden vuoden asumisaikaa.

Esityksessä ehdotetaan myös uutta lakisääteistä enimmäiskäsittelyaikaa, joka edistäisi kansainvälistä suojelua saavien ja kansalaisuudettomien henkilöiden kansalaisuushakemusten kiireellistä käsittelyä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.