Perheenyhdistämisen kriteerien tarkentaminen EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti

SM049:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeessa tarkennetaan perheenyhdistämisen kriteerejä perheenyhdistämisdirektiivin sisältämien lisäedellytysten pohjalta. Hankkeessa selvitetään keinoja laajentaa toimeentuloedellytyksen käyttöä niin, että toimeentuloedellytyksen soveltamista koskevasta pääsäännöstä tehtävien poikkeusten soveltamisalaa supistetaan. Lisäksi hankkeessa selvitetään erilaisten kotouttamistoimenpiteiden käyttöönotto oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä sekä selvitetään edellytykset ns. asuntoedellytyksen käyttöönotolle. Selvitysten pohjalta toteutetaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös ehdotettavien muutosten
kustannukset ja niiden vaikutukset valtion talousarvioon.

Hallituksen esitys asiassa on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM049:00/2015

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.9.2015 – 30.6.2016

Asettamispäivä 24.9.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 43/2016 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 100/2016

Hyväksytty säädös 505/2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkennetaan perheenyhdistämisen kriteerejä perheenyhdistämisdirektiivin sisältämien lisäedellytysten pohjalta. Hankkeessa selvitetään keinoja laajentaa toimeentuloedellytyksen käyttöä niin, että toimeentuloedellytyksen soveltamista koskevasta pääsäännöstä tehtävien poikkeusten soveltamisalaa supistetaan. Lisäksi hankkeessa selvitetään erilaisten kotouttamistoimenpiteiden käyttöönotto oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä sekä selvitetään edellytykset ns. asuntoedellytyksen käyttöönotolle. Selvitysten pohjalta toteutetaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös ehdotettavien muutosten
kustannukset ja niiden vaikutukset valtion talousarvioon.

Hallituksen esitys asiassa on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa todetaan, että perheenyhdistämisen kriteerejä tarkennetaan EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti.

Neuvosto on vuonna 2003 hyväksynyt direktiivin oikeudesta perheenyhdistämiseen (2003/86/EY). Ns.
perheenyhdistämisdirektiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten perheenjäseniin
sovellettavaa maahantuloa ja maassa oleskelua koskevaa valtioiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi sisältää sekä perheenyhdistämisen perusedellytyksiä että valinnaisia lisäedellytyksiä, joiden soveltamisesta jäsenvaltiot
päättävät. Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia perheenyhdistämisdirektiivin sisältämiä valinnaisia lisäedellytyksiä.