Henkilötietojen käsittelyä Rajavartiolaitoksessa koskevan lainsäädännön tarkistaminen

Henkilötietojen käsittelyä Rajavartiolaitoksessa koskevan lainsäädännön tarkistaminen, hallituksen esityksen valmistelu

SM057:00/2016 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on saattaa Rajavartiolaitosta koskeva henkilötietolainsäädäntö ajan tasalle. Hankkeessa valmistellaan uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan vastaavan lain. Samalla tarkistetaan muun muassa meripelastuslain henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM057:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-1597, RVLDno 2016-2066

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2016 –

Asettamispäivä 28.10.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 314/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain. Sääntelyyn tehdään Euroopan unionin uudistuneen tietosuojalainsäädännön edellyttämät muutokset sekä muut tarpeelliset rakenteelliset ja sisällölliset muutokset. Lisäksi tarkistetaan meripelastuslain ja muun rajavartiolainsäädännön henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

YhteyshenkilöAnne Ihanus, sisäministeriö

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on saattaa Rajavartiolaitosta koskeva henkilötietolainsäädäntö ajan tasalle. Hankkeessa valmistellaan uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan vastaavan lain. Samalla tarkistetaan muun muassa meripelastuslain henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset.

Lähtökohdat

Rajavartiolaitoksessa käsitellään sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) että tietosuojadirektiivin (2016/680/EU) soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja. Rajavartiolaitoksen henkilötietolainsäädännön yhdenmukaisuus Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön kanssa on tältä osin varmistettava. Rajavartiolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin liittyy myös henkilötietojen käsittelyä, joka ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan. Tältä osin on ratkaistava, mitä säännöksiä henkilötietojen käsittelyyn jatkossa sovelletaan.

Eduskunta on edellyttänyt Rajavartiolaitoksen henkilötietolain kokonaistarkistusta (EV 216/2013 vp). Valmistelussa tulee huomioida EU:n uuden tietosuojalainsäädännön lisäksi hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 26/2013 vp ilmenevät lain rakennetta ja sisältöä koskevat huomautukset.

Hankkeella on liityntä muun muassa poliisin, Tullin, Puolustusvoimien ja maahanmuuttohallinnon henkilötietolainsäädännön uudistuksiin. Valmisteltava lainsäädäntö on tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (HE 9/2018 vp) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia (HE 31/2018 vp) täydentävää erityislainsäädäntöä.

Lisää aiheesta