Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen, hallituksen esityksen valmistelu

SM072:00/2011 Säädösvalmistelu

Hankkeessa tehdään tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja selvitetään vaihtoeh-toja ulkomaalaisten säilöönotolle Suomessa

Asettamispäätös 31.10.2012 mukaiset muutokset:
Hankkeessa tarkistetaan ulkomaalaisten säilöönottoa koskevia säännöksiä ja selvitetään vaihtoehtoja ulkomaalaisten säilöönotolle Suomessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM072:00/2011

Asianumerot

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2011 – 31.12.2014

Asettamispäivä 16.11.2011

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 172/2014 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 355/2014

Hyväksytty säädös 813/2015814/2015

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa koskevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin sekä tarvittavat muutokset säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin. Hankkeen puitteissa tarkastellaan myös hallitusohjelman edellyttämällä tavalla säilöönoton vaihtoehtoja.

Asettamispäätös 31.10.2012 mukaiset muutokset:
Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa ja sen vaihtoehtojen kehittämistä kos-kevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ja tarvittaessa muuhun lainsäädäntöön.

Tiivistelmä

Hankkeessa tehdään tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja selvitetään vaihtoeh-toja ulkomaalaisten säilöönotolle Suomessa

Asettamispäätös 31.10.2012 mukaiset muutokset:
Hankkeessa tarkistetaan ulkomaalaisten säilöönottoa koskevia säännöksiä ja selvitetään vaihtoehtoja ulkomaalaisten säilöönotolle Suomessa.

Lähtökohdat

Ulkomaalaislain (301/2004) säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen liittyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman linjauksiin koskien alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottamisen kieltämistä ja säilöönoton vaihtoehtojen kehittämistä. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat kiinnittäneet huomiota kansainvälistä suojelua hakevien lasten säilöönottoon viimesijaisena ja mahdollisimman lyhytkestoisena toimenpiteenä sekä yleisemmin tarpeeseen harkita vaihtoehtoja säilöön ottamiselle. Viime vuosina on tehty myös muita aloitteita ulkomaalaislain säilöönottoa koskevien säännösten tarkistamiseksi.

Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutostarpeet nousivat esiin valmisteltaessa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia (746/2011), jolloin aikataulullisista syistä asia päätettiin siirtää valmisteltavaksi erillisessä hankkeessa.

Asettamispäätös 31.10.2012 mukaiset muutokset:
Sisäasiainministeriö asetti vuoden 2011 lopulla Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen -hankkeen toimikaudeksi 1.12.2011-1.12.2013. Hanke aikataulutettiin kaksivaiheiseksi siten, että hallitusohjelman kirjaus koskien alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottamisen kieltämistä toteutettaisiin ensi vai-heessa ja sitä koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2012.

Hankkeen toisessa vaiheessa selvitettäisiin muut tarvittavat lainsäädännön muutostarpeet, ja niitä koskeva esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2013. Nämä muutosehdotukset koskevat erityisesti säilöönoton vaihtoehtojen ja säilöönotto-oikeudenkäyntien kehittämistä (videoyhteys) sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten koh-telusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutostarpeita. Hankkeessa myös tarkastellaan EU-säädöksistä mahdollisesti aiheutuvia lainsäädännön muutostarpeita.

Lapsen säilöönottoon liittyviä kysymyksiä selvitettäessä on käynyt ilmi, ettei ole perus-teltua irrottaa lasten säilöönottoon liittyviä kysymyksiä muusta säilöönottoa koskevasta kokonaisuudesta. Alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton kieltäminen liittyy paitsi säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseen myös muihin säilöönottoa koskevien säännösten tarkistamiseen. Lainsäädännön valmistelun ja eduskuntakäsittelyn näkökulmasta on tarkoituksenmukaisempaa käsitellä säilöönottoon liittyviä kysymyksiä yhtenä kokonaisuutena.