Hoppa till innehåll
Media

Det nationella genomförandet av vapendirektivet framskrider

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2018 13.06
Pressmeddelande 17/2018

Det nationella genomförandet av EU:s vapendirektiv framskrider. Inrikesministeriet och försvarsministeriet har i nära samarbete med kontaktgrupper försökt hitta lösningar för att genomföra direktivet. I fjol ordnades tre olika tematiska diskussionsmöten för kontaktgrupperna. Dessutom har man ordnat separata möten med kontaktgrupperna.

- När det gäller vapendirektivet nåddes ett slutresultat som var bra för Finland, berättar Johanna Puiro, ordförande för den arbetsgrupp som bereder regeringspropositionen. - Direktivet föranleder dock ändringar i skjutvapenlagen. Ett rättesnöre i genomförandearbetet har varit den ståndpunkt som riksdagen uttryckte under förhandlingarna om vapendirektivet att direktivet inte får försvåra utövandet av hobbyskytte orimligt mycket.

Avsikten är att vid genomförandet av vapendirektivet göra endast de lagändringar som direktivet förutsätter. Överföringen av vissa vapen till kategorin för förbjudna vapen och grunderna för beviljande av dispens för dem i fortsättningen har varit en viktig fråga i vapendirektivet.

- Den här frågan kommer att behandlas som en helhet i utkastet till regeringsproposition. Det är viktigt att ta hänsyn till det övergripande paket utifrån vilket man i fortsättningen kan bevilja dispens för dessa förbjudna vapen i Finland, framhäver Puiro.

- För försvarsministeriet har det under beredningen av ärendet varit viktigt att försöka begränsa de olägenheter som direktivet föranleder reservisters frivilliga övningsskjutningar, konstaterar Timo Tuurihalme, företrädare för försvarsministeriet i arbetsgruppen.

- Försvarsministeriet anser att det är värt att uppmuntra reservisterna till frivilliga övningar som förbättrar deras personliga funktionsförmåga, såväl med egna skjutvapen som t.ex. genom att motionera, framhäver Tuurihalme.

- I beredningen av lagutkastet har man strävat efter en lösning som fungerar i praktiken och som uppfyller kraven i vapendirektivet och som samtidigt beaktar såväl behoven inom försvarsministeriets förvaltningsområde som även andra kontaktgruppers bekymmer, berättar Puiro.

Regeringens proposition om vapendirektivet ska skickas på remiss i början av mars, och i mitten av mars ordnas dessutom ett diskussionsmöte kring frågan.

Närmare information på projektsidan

Ytterligare information:

Johanna Puiro, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 584, [email protected]