Genomförandet av EU:s vapendirektiv i Finland

Riksdagen antog den 19 mars regeringens proposition om ändring av skjutvapenlagen och lagen om frivilligt försvar. Därmed genomförs de ändringar i Finlands lagstiftning som EU:s vapendirektiv förutsätter. EU:s vapendirektiv trädde i kraft den 13 juni 2017. Lagändringarna träder i kraft den 15 juli 2019, delvis giltig senare.

Behandling i riksdagen

Läs mera om skjutvapen

Bakgrund

Syftet med projektet är att göra nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att EU:s skjutvapendirektiv ska kunna genomföras i Finland. Ändringar görs åtminstone i skjutvapenlagen och vid behov också i lagen om frivilligt försvar. Under projektet görs i den nationella lagstiftningen endast sådana ändringar som vapendirektivet förutsätter. Under beredningen kommer olika intressegrupper att höras ofta och på bred basis. Medlemsstaterna ska genomföra direktivet nationellt huvudsakligen senast 15 månader efter det att direktivet trätt i kraft.

Inom projektet utarbetas en regeringsproposition om genomförande av skjutvapendirektivet. I beredningsarbetet följs de ståndpunkter som statsrådet och riksdagen bildat under beredningen av skjutvapendirektivet. De centrala intressentgrupperna deltar i beredningen av projektet, olika experter hörs vid behov och propositionen sänds i sinom tid också ut på bred remiss. I takt med att projektet framskrider ordnas dessutom diskussionsmöten för sakkunniga och intressentgrupper.

Avsikten med vapendirektivet är att se till att den inre marknaden för skjutvapen upprättas och att medborgarna i EU samtidigt garanteras en hög säkerhetsnivå. Vapendirektivet är också en del av EU:s mer omfattande och övergripande åtgärder i kampen mot terrorism. Direktivets bestämmelser, i synnerhet när det gäller att förbättra spårbarheten för vapen, främjar den inre säkerheten. Dessutom stärker bestämmelserna övervakningen av vapenhandeln och också i övrigt harmoniserar skjutvapenlagstiftningen i EU.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod var 2.5.2017 - 30.6.2018. Remissbehandling 4.5-1.6.2018. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 11 oktober 2018.

Mer information