Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti johtuen muun muassa globalisoitumisesta ja digitalisaation voimakkaasta kehityksestä. Yleinen kansainvälistymis- ja digitalisoitumiskehitys on tärkeää ja väistämätöntä. Kansallista turvallisuutta vaarantavia tekoja voidaan nykyään toteuttaa entistä lyhyemmällä valmisteluajalla ja vakavammin seurauksin. Turvallisuusviranomaisillamme pitää olla riittävät toimivaltuudet kehittyvissä tietoverkoissa.

Siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntöhankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Sisäministeriön johtaman työryhmän työ painottuu suojelupoliisin tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Suojelupoliisin tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten, erityisesti keskusrikospoliisin, kanssa ennalta estää ja paljastaa terrorismiin, laittomaan tiedustelutoimintaan, joukkotuhoaseiden levittämiseen ja ääriliikkeisiin sekä valtion turvallisuutta vaarantavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä hankkeita.

Valmistelussa otetaan huomioon viime hallituskaudella toimineen tiedonhankintalakityöryhmän mietintö sekä suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti. Hanke valmistellaan tiiviissä yhteistyössä samanaikaisesti käynnistyvien puolustusministeriön sotilastiedustelua ja oikeusministeriön perustuslain mahdollista muuttamista koskevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 1.10.2015-28.2.2017. Toimikautta pidennettiin kahdella kuukaudella 7.12.2016. Samalla myös parlamentaarisen työryhmän toimikautta pidennettiin.

Työryhmä luovutti mietintönsä sisäministeri Paula Risikolle 19.4.2017. Mietintö oli lausuntokierroksella 24.4.-16.6.2017. Lausuntotiivistelmä julkaistiin 7.9.2017. Esitykseen ja annettuihin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Siviilitiedustelulainsäädäntö. Työryhmän mietintö
Siviilitiedustelulainsäädäntö. Lausuntotiivistelmä
Video: Miksi Suomessa tarvitaan tiedustelulainsäädäntöä?
Videotallenne: Tiedustelumietintöjen luovutus 19.4.2017

 

Lisätietoja

Kauko Aaltomaa, osastopäällikkö 
Sisäministeriö, Poliisiosasto 0295418850  


Katriina Laitinen, lainsäädäntöjohtaja 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488559  


Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488561