Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti johtuen muun muassa globalisoitumisesta ja digitalisaation voimakkaasta kehityksestä. Yleinen kansainvälistymis- ja digitalisoitumiskehitys on tärkeää ja väistämätöntä. Kansallista turvallisuutta vaarantavia tekoja voidaan nykyään toteuttaa entistä lyhyemmällä valmisteluajalla ja vakavammin seurauksin. Turvallisuusviranomaisillamme pitää olla riittävät toimivaltuudet kehittyvissä tietoverkoissa.

Siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntöhankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Sisäministeriön johtaman työryhmän työ painottuu suojelupoliisin tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Suojelupoliisin tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten, erityisesti keskusrikospoliisin, kanssa ennalta estää ja paljastaa terrorismiin, laittomaan tiedustelutoimintaan, joukkotuhoaseiden levittämiseen ja ääriliikkeisiin sekä valtion turvallisuutta vaarantavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä hankkeita.

Valmisteluvaihe

Lainsäädännön arviointineuvosto
Luonnos siviilitiedustelulaiksi toimitetaan lainsäädännön arviointineuvostolle 8.12.2017. Luonnos on edelleen virkamiesvalmistelussa eikä kyse ole hallituksen esityksestä. Valmistelu jatkuu arviointineuvoston käsittelyn aikana ja sen jälkeen. Lakiluonnokset tulevat julkisiksi asiakirjoiksi, kun ministeriöt toimittavat ne lainsäädännön arviointineuvoston kirjaamoon.
Hallituksen esitysluonnos 8.12.2017

Työryhmä luovutti mietintönsä sisäministeri Paula Risikolle 19.4.2017. Mietintö oli lausuntokierroksella 24.4.-16.6.2017. Lausuntotiivistelmä julkaistiin 7.9.2017. Esitykseen ja annettuihin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Siviilitiedustelulainsäädäntö. Työryhmän mietintö
Siviilitiedustelulainsäädäntö. Lausuntotiivistelmä
Video: Miksi Suomessa tarvitaan tiedustelulainsäädäntöä?
Videotallenne: Tiedustelumietintöjen luovutus 19.4.2017

Hankkeen toimikausi on 1.10.2015-28.2.2017. Toimikautta pidennettiin kahdella kuukaudella 7.12.2016. Samalla myös parlamentaarisen työryhmän toimikautta pidennettiin.

Hankkeen taustaa

Valmistelussa otetaan huomioon viime hallituskaudella toimineen tiedonhankintalakityöryhmän mietintö sekä suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti. Hanke valmistellaan tiiviissä yhteistyössä samanaikaisesti käynnistyvien puolustusministeriön sotilastiedustelua ja oikeusministeriön perustuslain mahdollista muuttamista koskevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa.

Lisätietoja

Kauko Aaltomaa, osastopäällikkö 
Sisäministeriö, Poliisiosasto 0295418850   etunimi.sukunimi@intermin.fi


Katriina Laitinen, lainsäädäntöjohtaja 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488559   etunimi.sukunimi@intermin.fi


Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488561   etunimi.sukunimi@intermin.fi