Beredning av lagstiftningen om civil underrättelse

Riksdagen godkände den 11 mars regeringens proposition med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning. Republikens president stadfäste lagen om civil underrättelseinhämtning den 26 april och lagen trädde i kraft den 1 juni 2019.

Bakgrund

Finlands säkerhetsmiljö har förändrats snabbt bl.a. på grund av globaliseringen och digitaliseringen som utvecklats kraftigt. Den allmänna utvecklingen mot internationalisering och digitalisering är viktig och oundviklig. Beredningstiden för gärningar som äventyrar den nationella säkerheten kan i dagens läge vara allt kortare och följderna av dessa gärningar allt allvarligare. Våra säkerhetsmyndigheter ska ha tillräckliga befogenheter i datanät som är under utveckling.

Det centrala målet med projektet för lagstiftning om civil underrättelse är att förbättra den nationella säkerheten. Tyngdpunkten i arbetet i den arbetsgrupp som leds av inrikesministeriet ligger på skyddspolisens uppgifter och befogenheter. Skyddspolisens viktigaste uppgift är att i samarbete med andra säkerhetsmyndigheter, i synnerhet centralkriminalpolisen, förebygga och avslöja projekt som hänför sig till terrorism, olaglig underrättelseverksamhet, spridning av massförstörelsevapen, extremiströrelser samt organiserad brottslighet som äventyrar statens säkerhet.

Beredningen av det projekt som gäller civil underrättelseinhämtning sker i nära samarbete med försvarsministeriets lagstiftningsprojekt om militär underrättelseinhämtning och justitieministeriets lagstiftningsprojekt om en eventuell ändring av grundlagen samt om övervakning av underrättelseverksamheten.

Beredningsfas

Regeringens proposition avläts till riksdagen den 25 januari 2018.
Regeringens proposition 25.1.2018

Ett utkast till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning lämnades den 8 december till rådet för bedömning av lagstiftningen.
Utkastet till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning 8.12.2017 | fi

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till inrikesminister Paula Risikko den 19 april 2017. Betänkandet var på remiss 24.4.-16.6.2017. Remissammandraget offentliggjordes 7.9.2017. Man kan bekanta sig med betänkandet samt alla utlåtande på adressen lausuntopalvelu.fi .

Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning. Arbetsgruppsbetänkande | fi
Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning. Remissammandrag | fi
Video: Varför behöver Finland en lag om underrättelseinhämtning? | fi
Videoupptagning: Överlämnande av betänkandena 19.4.2017 | fi

Projektets mandatperiod är 1.10.2015 - 28.2.2017. Mandattiden har förlängts till den 28 januari 2018.