Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti johtuen muun muassa globalisoitumisesta ja digitalisaation voimakkaasta kehityksestä. Yleinen kansainvälistymis- ja digitalisoitumiskehitys on tärkeää ja väistämätöntä. Kansallista turvallisuutta vaarantavia tekoja voidaan nykyään toteuttaa entistä lyhyemmällä valmisteluajalla ja vakavammin seurauksin. Turvallisuusviranomaisillamme pitää olla riittävät toimivaltuudet kehittyvissä tietoverkoissa.

Siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntöhankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Sisäministeriön johtaman työryhmän työ painottuu suojelupoliisin tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Suojelupoliisin tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten, erityisesti keskusrikospoliisin, kanssa ennalta estää ja paljastaa terrorismiin, laittomaan tiedustelutoimintaan, joukkotuhoaseiden levittämiseen ja ääriliikkeisiin sekä valtion turvallisuutta vaarantavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä hankkeita.

Valmisteluvaihe

Hallituksen esitys siviilitiedustelulainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 25.1.2018.
Hallituksen esitys 25.1.2018
Ministeri Risikon esitys tiedustelulakien tiedotustilaisuudessa 25.1.2018

Luonnos siviilitiedustelulaiksi toimitettiin lainsäädännön arviointineuvostolle 8.12.2017.
Hallituksen esitysluonnos 8.12.2017

Työryhmä luovutti mietintönsä sisäministeri Paula Risikolle 19.4.2017. Mietintö oli lausuntokierroksella 24.4.-16.6.2017. Lausuntotiivistelmä julkaistiin 7.9.2017. Esitykseen ja annettuihin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Siviilitiedustelulainsäädäntö. Työryhmän mietintö
Siviilitiedustelulainsäädäntö. Lausuntotiivistelmä
Video: Miksi Suomessa tarvitaan tiedustelulainsäädäntöä?
Videotallenne: Tiedustelumietintöjen luovutus 19.4.2017

Hankkeen toimikausi on 1.10.2015-28.2.2017. Toimikautta on pidennetty 24.1.2018 asti.

Hankkeen taustaa

Valmistelussa otetaan huomioon viime hallituskaudella toimineen tiedonhankintalakityöryhmän mietintö sekä suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti. Hanke valmistellaan tiiviissä yhteistyössä samanaikaisesti käynnistyvien puolustusministeriön sotilastiedustelua ja oikeusministeriön perustuslain mahdollista muuttamista koskevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa.

Lisätietoja

Katriina Laitinen, lainsäädäntöjohtaja 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488559  


Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488561