Reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten 

I projektet bedöms hurdana ändringar som behöver göras i räddningsväsendets utbildningssystem, utbildningsprogram, examina och finansiering för att de framtida kompetensbehoven inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten ska kunna tillgodoses på ett hållbart sätt.

Projektets mål är att reformera utbildningssystemet inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för att möta de nationella behoven och förändringarna i omvärlden. I projektet bedöms bland annat de framtida personalbehoven inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten och utreds vilka krav omvärlden ställer på utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Avsikten är också att lägga fram förslag om eventuella examensreformer och deras kostnadseffekter samt om organiseringen av utbildningen på riksnivå.

Bakgrund till beredningen

Den 1 mars 2017 tillsatte inrikesministeriet ett projekt för utveckling av utbildningen inom räddningsbranschen. Projektet avslutades i februari 2018. Utifrån slutrapporten från projektet inledde inrikesministeriet det aktuella projektet för en reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.

När det gäller kompetensbehoven, verksamhetsmiljön och ledningen genom information, beaktar man i reformen resultaten av det projekt som gäller räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa.

Framskridande

Projektet tillsattes den 11 november 2020 och mandatperioden upphörde den 31 december 2022. 

 Utlåtandena om projektet finns tillgängliga i tjänsten utlåtande.fi

 Projektets slutrapport

Under 2023 bereds åtgärder för fortsatt utveckling av utbildningssystemet. Eventuella lagändringar bereds i ett lagstiftningsprojekt som ska tillsättas separat. Det nya utbildningssystemet införs tidigast 2025.

Mer information

Mirva Kahlos, Pelastusylitarkastaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö Telefon:0295488434   E-postadress: