Hoppa till innehåll
Media

Rekrytering utan ett offentligt ansökningsförfarande blir möjlig till vissa tjänster vid skyddspolisen, centralkriminalpolisen och den lokala polisen 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.20
Pressmeddelande

Vissa tjänster vid skyddspolisen kan i fortsättningen tillsättas utan ett offentligt ansökningsförfarande, om uppgifternas art nödvändigt kräver det. Samma förfarande kan också tillämpas på vissa tjänster vid centralkriminalpolisen och den lokala polisen. Republikens president stadfäste lagen om ändring av polisförvaltningslagen den 20 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Ett icke-offentligt förfarande vid rekrytering är möjligt endast i fråga om sådana tjänster vid skyddspolisen där det finns ett särskilt behov av att skydda uppgifterna och tjänsteinnehavarens identitet redan från första början. Även en sådan tjänst eller ett sådant tjänsteförhållande vid centralkriminalpolisen eller den lokala polisen som omfattar uppgifter inom användning av informationskällor, bevisprovokation genom köp, täckoperationer eller vittnesskydd får tillsättas utan ett offentligt ansökningsförfarande, om uppgifternas art nödvändigt kräver det.

Vissa av skyddspolisens uppgifter kan tryggas genom rekrytering utan ett offentligt ansökningsförfarande

I och med lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning, som trädde i kraft den 1 juni 2019, har skyddspolisen allt tydligare blivit en underrättelse- och säkerhetstjänst. Därför behöver bestämmelserna om rekrytering av skyddspolisens personal ses över.

Till följd av att omvärlden förändras ska skyddspolisens prestationsförmåga tryggas på olika sätt för att skyddspolisen ska kunna sköta sina uppgifter. Ett sätt är att möjliggöra rekrytering utan ett offentligt ansökningsförfarande. Rekryteringen av tjänstemän med vissa uppgifter och utförandet av tjänsteuppgifterna försvåras avsevärt eller förhindras helt och hållet om uppgifterna om identiteten från första början är offentliga.

Genom ändringarna säkerställs det att underrättelselagstiftningen tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Också förändringarna i polisens omvärld innebär behov av skydd

Polisen upprätthåller säkerheten i samarbete med andra myndigheter. Bland annat förändringarna i centralkriminalpolisens och den lokala polisens omvärld och den alltmer internationella och yrkesmässiga brottsligheten har medfört ett överhängande behov av att skydda den personal som rekryteras för bestämda uppgifter samt polisens metoder och information.

Offentligt ansökningsförfarande är huvudregeln vid tillsättandet av tjänster

Att rekrytera personal utan något offentligt ansökningsförfarande är redan nu möjligt i fråga om vissa uppgifter inom statsförvaltningen. Huvudregeln vid tillsättandet av tjänster är dock ett offentligt ansökningsförfarande.

Ytterligare information:
Johanna Hakala, regeringsråd, tfn 0295 488 452, [email protected]