Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Medborgarna önskar ett lugnt klimat och mer fakta i asyldiskussionen

Inrikesministeriet
21.3.2017 12.37
Pressmeddelande 24/2017
Bild: Röda Korset/Teija Soini

Finländarna vill att man kan diskutera asylpolitiken utan rädsla för att bli stämplad, sakligt och utifrån fakta. De frågor som väcker mest diskussion när det gäller asylpolitiken är polariseringen i samhället, främjandet av integrationen redan under asylprocessen samt hur läget i fråga om asylsökande inverkar på säkerheten.

Detta framgår av en opinionsundersökning som Vasa universitet utförde på uppdrag av inrikesministeriet.

Den kvantitativa och kvalitativa undersökningen baserar sig på en elektronisk enkät samt på diskussionsmöten som ordnades på fem orter.

Största delen av de svarande upplevde att läget i fråga om asylsökande är ett visst hot mot den inre säkerheten. De svarande oroar sig bl.a. över konflikter mellan olika befolkningsgrupper.

De flesta svarande anser också att myndigheterna bör avlägsna personer som vistas olagligt i landet. De som besvarade medborgarenkäten förhöll sig kritiska till att kyrkor, ideella organisationer eller privata medborgare har rätt att skydda dem som vistas olagligt i landet.

Samtidigt berättade de som deltog i undersökningen att de vill hjälpa dem som verkligen behöver hjälp: de svarande skulle vilja satsa betydligt mera på utvecklingssamarbete, krishantering och mottagande av kvotflyktingar.

De svarande skulle dessutom vilja förkorta asylprocessen och effektivisera sysselsättningen hos dem som fått uppehållstillstånd.

I svaren framhävdes också behovet av myndigheternas direkta information. För närvarande hittar man inte all myndighetsinformation eller man kan inte utnyttja den. De svarande ansåg att också de nyheter i media som upplevdes som färgade och polariseringen av den offentliga diskussionen var ett problem. De extrema åsikterna åt det ena och det andra hållet har fått synlighet och blivit hörda i betydligt större utsträckning än vad man kunde vänta sig utifrån deras relativa andel av befolkningen.

Största delen av de idéer som uppstod på diskussionsmöten gällde förintegration, dvs. den tid som asylsökandena tillbringar vid förläggningar. Enligt svarandena borde tiden användas på ett meningsfullt sätt bl.a. för språkstudier eller utveckling av arbetslivsfärdigheter samt genom att bekanta sig med vardagen i det finländska samhället. Detta ansågs påskynda och underlätta anpassningen till samhället i Finland och minska frustrationen hos asylsökande under asylprocessen.

Målet med opinionsundersökningen var att få en så heltäckande bild som möjligt av finländarnas synpunkter på, erfarenheter av och åsikter om läget i fråga om asylsökande samt idéer för att utveckla verksamheten i framtiden. De som deltog var kvinnor och män i åldern 16–70 runt om i Finland.

Läs undersökningen i sin helhet

Ytterligare information
Harri Martikainen
, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 512, [email protected]
Alisa Puustinen, forskare, tfn 0299 530 445, [email protected] (undersökningen)
Harri Raisio, docent, tfn 029 449 8405, [email protected] (undersökningen)