Hyppää sisältöön
Media

Lagförslag om behandling av asylsökandes nya ansökningar på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2018 9.15
Pressmeddelande 113/2018

Behandlingen av nya ansökningar om internationellt skydd behöver ändras. Utkastet till regeringens proposition skickades på remiss den 8 oktober. Ändringarna grundar sig på EU:s asylförfarandedirektiv. Finland har inte tidigare tagit alla direktivets bestämmelser in i utlänningslagen.

– Vi vill förhindra missbruk av nya ansökningar och fokusera resurser på behandlingen av första ansökningar. Dessutom preciserar vi bestämmelserna om familjeåterförening så att en asylsökande som lämnat in sin ansökan som minderårig kan få sina föräldrar till Finland, även om han eller hon skulle ha fyllt 18 under ansökningsprocessen, konstaterar minister Kai Mykkänen.

Med ny ansökan avses en ansökan om internationellt skydd som en utlänning lämnar in efter att ha meddelats ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen på sin tidigare ansökan.

– Avsikten är att effektivisera behandlingen av asylsökandes nya ansökningar genom att precisera förutsättningarna för att nya ansökningar tas upp till prövning. Sökanden måste också kunna ange motiverade skäl för varför de grunder som anges i samband med den nya ansökan inte lagts fram tidigare, berättar ledande sakkunniga Kukka Krüger som svarar för projektets beredning.

Ett beslut om avvisning som har meddelats med stöd av att sökanden fått avslag på sin första asylansökan ska också kunna verkställas trots den nya ansökan, om den nya ansökan har lämnats in endast för att förhindra eller fördröja återsändandet.

Med tanke på asylprocessen och sökanden är det särskilt viktigt att personen i samband med en ny ansökan om internationellt skydd lyfter fram eventuella nya grunder för ansökan redan när hen lämnar in sin ansökan. Om sökanden inte har lagt fram sådana nya grunder som påverkar avgörandet av ärendet, prövas den nya ansökan inte innehållsmässigt utan ansökan avvisas utan prövning med stöd av utlänningslagen. Då finns det inte heller grunder för att personen vistas i landet.

Enligt Migrationsverkets statistik har antalet nya ansökningar ökat kraftigt 2017 och 2018. Många sökanden har redan lämnat in flera nya ansökningar. Cirka hälften av alla ansökningar om internationellt skydd som lämnats in i Finland är nya ansökningar.

Preciseringar i omhändertagande av resedokument och i rätten att arbeta

I utkastet till regeringens proposition föreslås det också att det ska föreskrivas om omhändertagande av resedokument för den som har sökt internationellt skydd och preciseras när rätten till arbete för den som sökt internationellt skydd börjar och upphör.

I samband med projektet ska också de ändringar i utlänningslagen som EU-domstolens avgörande förutsätter göras. När det är fråga om familjeåterförening, ska utgångspunkten för åldersbedömningen av en flykting enligt avgörandet vara det datum när ansökan om internationellt skydd har lämnats in.

Remisstiden går ut den 23 oktober. Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att lagen har antagits.

Närmare information om projektet (på finska)

Ytterligare information:

Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected] (9 - 11.10)
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (asylsökandes rätt att arbeta)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected] (fr.o.m. 11.10)
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131 539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)