Hyppää sisältöön
Media

Lagutkast om terrorisminnehåll online på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2022 15.03
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett lagutkast där det föreskrivs om behöriga myndigheter vid bekämpning av terrorisminnehåll online. Propositionen har samband med en EU-förordning som syftar till att förbättra möjligheterna att identifiera och avlägsna webbinnehåll som uppmanar till terrordåd. Remisstiden går ut 25 maj 2022.

EU-förordningen förpliktar internetleverantörerna att aktivt skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Med internetleverantörer avses till exempel sociala mediers plattformar, såsom Facebook och Twitter, men också mindre aktörer.

Med terrorisminnehåll avses material där man till exempel uppmanar att begå något av de brott som avses i direktivet om terroristbrott.

Varje medlemsstat ska utse en myndighet som ansvarar för att avlägsna terrorisminnehåll online

I och med EU-förordningen, som börjar tillämpas 2022, ska varje medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ha till uppgift att utfärda order om att avlägsna terrorisminnehåll, bedöma behovet av avlägsnandet, övervaka genomförandet av specifika åtgärder samt påföra sanktioner.

Enligt EU-förordningen har dessa myndigheter befogenheter att förplikta internetleverantörerna att avlägsna terrorisminnehåll eller att göra terrorisminnehåll oåtkomligt i sina tjänster. Förordningen gäller tjänsteleverantörer som sprider information till allmänheten och som är verksamma inom EU, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

I Finland ska polisen vara behörig myndighet när det gäller order att avlägsna terrorisminnehåll online och att i gränsöverskridande fall bedöma de avlägsnandeorder som den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat har gett. Dessutom föreslås det att polisen ska ha behörighet att fastställa administrativa påföljder för brott mot skyldigheterna enligt förordningen.

När det gäller beslut om specifika åtgärder enligt förordningen föreslås det att Transport- och kommunikationsverket Traficom blir behörig myndighet. Med specifika åtgärder avses till exempel införande av tekniska medel för att identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.

På grund av skyldigheten om oberoende enligt förordningen föreslås det att det föreskrivs i lagen att de nämnda myndigheterna inte från någon annan instans får eller försöker ta emot anvisningar som gäller deras uppgifter enligt förordningen.

Ytterligare information:
Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]