Hyppää sisältöön
Media

Viranomaisille suunnattua ohjeistusta Ukrainasta paenneiden oikeuksista ja etuuksista on tarkennettu 29.4.

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2022 15.52
Uutinen

Sisäministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa päivittänyt muistiota asioista, jotka liittyvät Ukrainasta paenneiden oleskeluun Suomessa. Muistio on tarkoitettu ohjeeksi erityisesti viranomaisten käyttöön. Sen pohjalta viranomaiset voivat myös laatia tarkempaa ohjeistusta.

Päivitetty muistio sisältää täsmennyksiä Ukrainasta paenneiden lupakäytäntöihin, kuten oleskeluluvan hakemiseen perhesiteen perusteella, erilaisten oleskelulupaperusteiden priorisointiin sekä mahdollisiin jatkolupiin myöhemmin, kun tilapäisen suojelun direktiivi ei enää ole käytössä EU:ssa.

Myös aiemmin huhtikuussa päivitetty linjaus tilapäistä suojelua hakeneiden työnteko-oikeudesta on huomioitu. Nykyisin tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hänen tilapäisen suojelun hakemuksensa on rekisteröity. Hakijan ei tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä.

Uudet osiot ihmiskaupan tunnistamisesta ja lapsen vanhempien jäljittämisestä

Muistioon on lisätty uusi osio ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön tunnistamisesta. Tunnistaminen on tärkeää, jotta uhriksi joutuneet saavat tarvitsemaansa apua ja palveluita ja jotta heillä on mahdollisuus irtautua hyväksikäytöstä ja saada oikeutta.

Lisäksi päivityksessä on kiinnitetty huomiota ilman huoltajaa olevien lasten etuun.

Maahanmuuttoviraston on selvitettävä, onko lapsella yhteys vanhempaan ja autettava mahdollisuuksien mukaan yhteyden palauttamisessa.

Tarkentavaa tietoa vastaanottopalveluista

Maahanmuuttovirasto on valmistellut väliaikaisen toimintamallin, jolla kunnille voidaan korvata tilapäistä suojelua saavien henkilöiden majoituksen ja vastaanottopalvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Kuntien on mahdollisuus tarjota tilapäisen suojelun piirissä oleville henkilöille vastaanottopalveluita ilman, että kuntaan perustetaan omaa vastaanottokeskusta. Muistioon on lisätty tietoa toimintamallista.

Lähtökohtaisesti vastaanottokeskus järjestää tilapäistä suojelua saavan toimeentulon ja huolenpidon, sillä vastaanottolain soveltamisen piiriin kuuluvilla henkilöllä ei ole Suomessa virallista kotikuntaa. Tilapäistä suojelua saava saattaa kuitenkin saada kotikunnan esimerkiksi siinä tapauksessa, että hänen perheenjäsenellään on ennestään kotikunta Suomessa. Muistiossa tarkennetaan, että jos tilapäistä suojelua saava henkilö saa kotikunnan, hänen oikeutensa vastaanottojärjestelmän palveluihin päättyy.

Muistiota päivitetään ja kohdennettua ohjeistusta laaditaan tarpeen mukaan

Muistion laatimiseen ovat osallistuneet sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Digi- ja väestötietovirasto ja Kela.

Uudenlainen muuttoliiketilanne vaatii viranomaisilta jatkuvaa tilanteen arviointia ja mahdollisten ongelmakohtien ratkomista. Käytäntöjä tarkennetaan ja sujuvoitetaan koko ajan.

Muistiota päivitetään sitä mukaa, kun tarkentavaa ohjeistusta valmistuu viranomaisten välisessä yhteistyössä. Keskustelu ohjeistuksen tarpeista jatkuu sisäministeriön asettamassa koordinaatioryhmässä. Työhön osallistuvat viranomaiset välittävät tiedon päivityksistä ja lisäohjeistuksista sidosryhmilleen. Kulloinkin ajantasainen versio on saatavilla koordinaatioryhmän verkkosivulta.