Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn johtoryhmä ja kansallinen yhteisryhmä

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn johtoryhmä ja kansallinen yhteisryhmä

SM019:00/2016 Kehittäminen

Johtoryhmän tehtävänä on:
1.Seurata ja ohjata kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin toimenpideohjelman toimeenpanoa.
2.Vahvistaa kansallisen yhteistyöryhmän vuosittain laadittava työsuunnitelma.

Kansallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on:
3.Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman toimeenpanon koordinointi ja varmistaminen.
4.Niiden toimenpiteiden toimeenpano, joissa kansallinen yhteistyöryhmä on vastuutahona tai mukana toimeenpanossa.
5.Kansainvälisen yhteistyön kautta saatujen hyvien käytäntöjen ja menetelmien käyttöönoton edistäminen kansallisesti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM019:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-704

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.5.2016 – 31.12.2019

Asettamispäivä 24.5.2016

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Tiivistelmä

Johtoryhmän tehtävänä on:
1.Seurata ja ohjata kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin toimenpideohjelman toimeenpanoa.
2.Vahvistaa kansallisen yhteistyöryhmän vuosittain laadittava työsuunnitelma.

Kansallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on:
3.Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman toimeenpanon koordinointi ja varmistaminen.
4.Niiden toimenpiteiden toimeenpano, joissa kansallinen yhteistyöryhmä on vastuutahona tai mukana toimeenpanossa.
5.Kansainvälisen yhteistyön kautta saatujen hyvien käytäntöjen ja menetelmien käyttöönoton edistäminen kansallisesti.

Lähtökohdat

Sisäministeriö asetti 4.10.2012 kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkoston (SM037:00/2012). Yhteistyöverkosto on koordinoinut ja varmistanut vuonna 2012 vahvistetun väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallisen toimenpideohjelman toimeenpanoa ja valmistellut uuden väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallisen toimenpideohjelman, joka hyväksyttiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä 29.4.2016. Kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn yhteistyöryhmä asetetaan uudelle toimikaudelle.
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn merkitys on lisääntynyt Suomessa ja kansainvälisesti. Tästä syystä asetetaan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toimeenpanoa seuraava, ohjaava ja tuloksia arvioiva johtoryhmä.
Kansainvälisen kokemuksen mukaan tehokas väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy edellyttää selkeää kansallista koordinaatiota ja laajaa yhteistyötä eri viranomaisen ml. paikalliset viranomaiset, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Toiminnan kansallisesta koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaa sisäministeriö. Muut viranomaiset vastaavat toimenpiteistä ja niiden kehittämisestä omien vastuualueidensa osalta valtioneuvostossa noudatettavan tehtävänjaon mukaisesti. Kunnat, järjestöt ja yhteisöt osallistuvat toimintaan yhteistyön periaatteiden mukaisesti.
Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn johtoryhmä ja yhteistyöryhmä kokoavat yhteen toiminnan kannalta keskeiset toimijat. Näitä ovat viranomaiset kansalliselta ja paikalliselta tasolta, järjestöt ja yhteisöt ml. uskonnolliset yhteisöt. Johtoryhmä hyväksyy vuosittain yhteistyöryhmän työsuunnitelman, jonka yhteydessä asetetaan verkosto, joka tukee yhteistyöryhmän työtä alueellisella ja temaattisella asiantuntemuksella. Kansallisen yhteistyöryhmän ja siihen liittyvän verkoston tehtävänä on vahvistaa toiminnallisten teemojen toimeenpanoa, lisätä kykyä reagoida nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön sekä varmistaa, että alueellinen näkökulma ja kehitys tulevat otetuksi huomioon.