Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallinen yhteistyöryhmä

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallinen yhteistyöryhmä

SM017:00/2020 Kehittäminen

Yhteistyöryhmän tehtävänä on varmistaa valtioneuvoston 19.12.2019 tekemän periaatepäätöksen toimeenpano kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti ja kehittää väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyä lisäämällä tietoa ja tietoisuutta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ekstremismistä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM017:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-1160

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 9.4.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Kansallinen yhteistyöryhmä kehittää, koordinoi ja johtaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä, jonka tavoitteena on

- vähentää ekstremististä aatemaailmalla perusteltua väkivaltaa ja sen uhkaa,
- edistää yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien
toteutumista,
- varmistaa, että valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on toiminnassa
moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvat rakenteet ja menettelyt sille, että viranomaiset,
järjestöt ja yhteisöt ennaltaehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä,
- edistää viharikosten, ml. rikoksen tunnusmerkistön täyttävä rangaistava vihapuhe, tehokasta
paljastamista ja tutkintaa, yhdenvertaisuuslaissa kielletyn ihmisarvoa loukkaavan ja tasa-
arvolain perusteella kielletyn häirinnän torjuntaa, parantaa uhrin tukea sekä sitä, että
viharikosten, lainvastaisen puheen ja häirinnän vaikutukset uhrin viiteryhmään tunnistetaan,
- vähentää väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan kielteisiä vaikutuksia paikallisiin elin-
ja asuinympäristöihin,
- edistää sitä, että Suomessa elävät ihmiset, erityisesti nuoret, kokevat yhteiskuntaan ja
päätöksentekoon vaikuttamisen laillisin keinoin tehokkaaksi ja mielekkääksi eikä
väkivaltaisten ääriliikkeiden maailmankuva ja toiminta ole houkutteleva vaihtoehto sekä
- lisätä viranomaisten ja järjestöjen tietoa ja osaamista väkivaltaisen ekstremismin ennalta
ehkäisystä

Tiivistelmä

Yhteistyöryhmän tehtävänä on varmistaa valtioneuvoston 19.12.2019 tekemän periaatepäätöksen toimeenpano kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti ja kehittää väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyä lisäämällä tietoa ja tietoisuutta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ekstremismistä.

Lähtökohdat

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn merkitys on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kansainvälisen kokemuksen mukaan tehokas väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy edellyttää selkeää kansallista koordinaatiota ja laajaa yhteistyötä eri viranomaisten ml. paikalliset viranomaiset, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Suomessa ennalta ehkäisevää työtä on tehty suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin vahvistettiin ensimmäinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma. Valtioneuvosto teki päätöksen uudesta, järjestyksessä kolmannesta, kansallisesta toimenpideohjelmasta 19.12.2019.
Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä. Valtakunnallisesti ennalta ehkäisevää työtä kehittää, koordinoi ja johtaa sisäministeriön asettama kansallinen yhteistyöryhmä. Kansallisen yhteistyöryhmän jäsenet edustavat asian kannalta keskeisiä kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä järjestöjä.

Lisää aiheesta