Den nationella samarbetsgruppen för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism

Den nationella samarbetsgruppen för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism

SM017:00/2020 Projekt

Samarbetsgruppen har till uppgift att säkerställa att statsrådets principbeslut av den 19 december 2019 verkställs nationellt, regionalt och lokalt samt att utveckla förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism genom att öka kunskapen och medvetenheten om fenomenen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM017:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-1160

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.4.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 9.4.2020

Kontaktperson
Tarja Mankkinen, kehittämispäällikkö
tel. 0295 488 370
[email protected]

Mål och resultat

Kansallinen yhteistyöryhmä kehittää, koordinoi ja johtaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä, jonka tavoitteena on

- vähentää ekstremististä aatemaailmalla perusteltua väkivaltaa ja sen uhkaa,
- edistää yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien
toteutumista,
- varmistaa, että valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on toiminnassa
moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvat rakenteet ja menettelyt sille, että viranomaiset,
järjestöt ja yhteisöt ennaltaehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä,
- edistää viharikosten, ml. rikoksen tunnusmerkistön täyttävä rangaistava vihapuhe, tehokasta
paljastamista ja tutkintaa, yhdenvertaisuuslaissa kielletyn ihmisarvoa loukkaavan ja tasa-
arvolain perusteella kielletyn häirinnän torjuntaa, parantaa uhrin tukea sekä sitä, että
viharikosten, lainvastaisen puheen ja häirinnän vaikutukset uhrin viiteryhmään tunnistetaan,
- vähentää väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan kielteisiä vaikutuksia paikallisiin elin-
ja asuinympäristöihin,
- edistää sitä, että Suomessa elävät ihmiset, erityisesti nuoret, kokevat yhteiskuntaan ja
päätöksentekoon vaikuttamisen laillisin keinoin tehokkaaksi ja mielekkääksi eikä
väkivaltaisten ääriliikkeiden maailmankuva ja toiminta ole houkutteleva vaihtoehto sekä
- lisätä viranomaisten ja järjestöjen tietoa ja osaamista väkivaltaisen ekstremismin ennalta
ehkäisystä

Sammandrag

Samarbetsgruppen har till uppgift att säkerställa att statsrådets principbeslut av den 19 december 2019 verkställs nationellt, regionalt och lokalt samt att utveckla förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism genom att öka kunskapen och medvetenheten om fenomenen.

Utgångspunkter

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn merkitys on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kansainvälisen kokemuksen mukaan tehokas väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy edellyttää selkeää kansallista koordinaatiota ja laajaa yhteistyötä eri viranomaisten ml. paikalliset viranomaiset, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Suomessa ennalta ehkäisevää työtä on tehty suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin vahvistettiin ensimmäinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma. Valtioneuvosto teki päätöksen uudesta, järjestyksessä kolmannesta, kansallisesta toimenpideohjelmasta 19.12.2019.
Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä. Valtakunnallisesti ennalta ehkäisevää työtä kehittää, koordinoi ja johtaa sisäministeriön asettama kansallinen yhteistyöryhmä. Kansallisen yhteistyöryhmän jäsenet edustavat asian kannalta keskeisiä kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä järjestöjä.

Mer om ämnet