Asetuksen antaminen ampuma-aselain 25 §:n 4 momentin tarkoitetun ilmoituksen tekemisessä käytettävästä lomakkeesta

SM026:00/2020 Säädösvalmistelu

Säädösvalmisteluhankkeen tarkoituksena on valmistella sisäministeriön asetus ampuma-aselain 25 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisessä käytettävästä lomakkeesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM026:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-1903

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.8.2020 – 30.10.2020

Asettamispäivä 27.8.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 719/2020

Yhteyshenkilö
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 297
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on säätää asealan elinkeinoluvanhaltijoiden ilmoittamisessa käytettävästä lomakkeesta, jotta kaikki tarvittavat tiedot tulisi ilmoitettua poliisin tietojärjestelmään.

Tiivistelmä

Säädösvalmisteluhankkeen tarkoituksena on valmistella sisäministeriön asetus ampuma-aselain 25 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisessä käytettävästä lomakkeesta.

Lähtökohdat

Ampuma-aselain (1/1998) 25 §:ssä säädetään asealan elinkeinoluvan haltijan ilmoitusvelvollisuudesta asetietojärjestelmään. Mainitulla pykälällä pannaan täytäntöön aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 eli asedirektiivin 4 artiklan 4 kohta.

Asealan elinkeinoluvan haltijan on elinkeinotoimintansa aikana ilmoitettava asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen ja aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan tai lainaksiantajan ja luovutuksensaajan tai lainaksisaajan nimi, osoite ja syntymäaika sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi ja osoite. Asealan elinkeinoluvan haltijan on ilmoitettava myös hallussaan olevan ampuma-aseen muuntamisesta ja aseen deaktivoinnista ja hävittämisestä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot ja niiden muutos sekä toimenpiteen ajankohta.

Poliisin asetietojärjestelmä viivästyy, joten nykyiseen tietojärjestelemään toteutetaan korvaava tiedonsiirron väliaikaisratkaisu, johon asealan elinkeinoluvan haltijat ilmoittavat ampuma-aselaissa tarkoitetut tiedot.

Lisää aiheesta