Utfärdande av förordning om en blankett som ska användas vid anmälan enligt 25 § 4 mom. i skjutvapenlagen

SM026:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med lagberedningsprojektet är att bereda inrikesministeriets förordning om en blankett som ska användas vid anmälan enligt 25 § i skjutvapenlagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM026:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-1903

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.8.2020 – 30.10.2020

Datum för tillsättande 27.8.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 719/2020

Kontaktperson
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 297
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on säätää asealan elinkeinoluvanhaltijoiden ilmoittamisessa käytettävästä lomakkeesta, jotta kaikki tarvittavat tiedot tulisi ilmoitettua poliisin tietojärjestelmään.

Sammandrag

Syftet med lagberedningsprojektet är att bereda inrikesministeriets förordning om en blankett som ska användas vid anmälan enligt 25 § i skjutvapenlagen.

Utgångspunkter

Ampuma-aselain (1/1998) 25 §:ssä säädetään asealan elinkeinoluvan haltijan ilmoitusvelvollisuudesta asetietojärjestelmään. Mainitulla pykälällä pannaan täytäntöön aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 eli asedirektiivin 4 artiklan 4 kohta.

Asealan elinkeinoluvan haltijan on elinkeinotoimintansa aikana ilmoitettava asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen ja aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan tai lainaksiantajan ja luovutuksensaajan tai lainaksisaajan nimi, osoite ja syntymäaika sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi ja osoite. Asealan elinkeinoluvan haltijan on ilmoitettava myös hallussaan olevan ampuma-aseen muuntamisesta ja aseen deaktivoinnista ja hävittämisestä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot ja niiden muutos sekä toimenpiteen ajankohta.

Poliisin asetietojärjestelmä viivästyy, joten nykyiseen tietojärjestelemään toteutetaan korvaava tiedonsiirron väliaikaisratkaisu, johon asealan elinkeinoluvan haltijat ilmoittavat ampuma-aselaissa tarkoitetut tiedot.

Mer om ämnet