Usein kysytyt kysymykset työperusteisen oleskeluluvan hakemisesta

Alla on vastauksia yleisimpiin turvapaikanhakijoiden työntekoa ja työntekijän oleskeluluvan hakemista koskeviin kysymyksiin. Sisäministeriö ei myönnä lupia eikä käsittele hakemuksia. Lisätietoa turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta ja työperusteisesta oleskeluluvasta löydät Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Kuinka pian turvapaikanhakija voi aloittaa työnteon Suomessa?

  Turvapaikanhakija voi tehdä töitä Suomessa kolmen kuukauden kuluttua saapumisestaan, jos hänellä on voimassa oleva matkustusasiakirja, ja kuuden kuukauden kuluttua saapumisestaan, jos matkustusasiakirjaa ei ole.

  Kolmen kuukauden ajan on katsottu olevan tarpeellinen, jotta tulija ehtii tutustua muun muassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työntekijän oikeuksiin.

  Matkustusasiakirjan vaatimisella ehkäistään matkustusasiakirjojen hävittämistä ja parannetaan mahdollisuuksia henkilöllisyyden luotettavaan selvittämiseen. Turvapaikkamenettelyä ei ole tarkoitettu työvoiman maahanmuuttoon, joten välittömän työnteko-oikeuden on katsottu mahdollistavan työntekijän oleskelulupajärjestelmän kiertämisen. Lisäksi ilman työntekijän oleskelulupaa työskentelevien työehtoja ei ennakolta tarkasteta, joten hakija saattaa pahimmassa altistua hyväksikäytölle. Myös muissa EU-maissa on käytössä yleensä 6-12 kuukauden odotusaika tai erillinen lupamenettely.

  Lue lisää turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta Maahanmuuttoviraston sivuilta.

 • Miten turvapaikanhakijan tulee toimia, jos hän saa työpaikan ja päättää hakea oleskelulupaa työnteon perusteella turvapaikkahakemuksen sijaan?

  Turvapaikanhakija voi hakea turvapaikan lisäksi itselleen erillistä maksullista oleskelulupaa työnteon perusteella. Jos hakemus tehdään turvapaikkahakemuksen ollessa vielä vireillä, käsitellään se samaan aikaan turvapaikkahakemuksen kanssa ja päätös annetaan lähtökohtaisesti samaan aikaan.

  Jos hakemus tehdään sen jälkeen, kun hakija on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, käsitellään se kuten muidenkin työlupaa hakevien, eikä turvapaikanhakijataustalla ole merkitystä.

  Ulkomaalaislain mukaan työperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen osapäätöksen ja kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

  Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa omalta työmarkkina-alueelta (EU/ETA-alue). Tätä kutsutaan saatavuusharkinnaksi.

  Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi lisäksi, että työsuhteen ehdot ovat vaaditun mukaiset ja varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat edellytykset työhön nähden, kuten työn mahdollisesti vaatima koulutus ja luvat. Työ- ja elinkeinotoimiston tulee myös vakuuttua siitä, että työntekijän toimeentulo on Suomessa turvattu ansiotyöllä.

  Vaikka työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös on myönteinen, tulee hakijan oleskeluluvan saadakseen täyttää muutkin oleskeluluvan edellytykset, joiden harkinta kuuluu Maahanmuuttovirastolle. Edellytyksiin kuuluu muun muassa vaatimus voimassa olevasta matkustusasiakirjasta.

  Oleskelulupa voidaan ulkomaalaislain mukaan jättää myöntämättä muun muassa, jos hakijan katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita. Myös tämän harkinnan tekee Maahanmuuttovirasto.

  Työpaikka oltava ennen hakemusta

  Hakijalla on oltava työpaikka jo ennen työperusteisen oleskeluluvan hakemista. Työnantajan on vahvistettava, että hän varmasti palkkaa hakijan töihin ja tämä tehdään yleensä solmimalla työsopimus, jonka työnantaja toimittaa hakemuksen liitteeksi. Työnantajan on lisäksi ilmoitettava työsuhteen ehdoista lupahakemuksen liitteenä.

  Ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa on sovellettava Suomen työlainsäädäntöä ja suomalaisia alakohtaisia yleissitovia työehtosopimuksia. Ulkomaalaisten työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta.

  Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, onko työnantajalla realistiset edellytykset ja tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan. Viranomaiset myös valvovat työelämän pelisääntöjen toteutumista työpaikoilla.

 • Miten mahdollinen tarveharkinnan poisto vaikuttaisi työperusteisen oleskeluluvan käsittelyyn hakijan kannalta?

  Turvapaikanhakijatausta ei sinänsä vaikuta hakemuksen käsittelyyn. Työntekijän oleskelulupahakemus käsiteltäisiin kuten muidenkin hakemukset ja ilman tarveharkintaa, jos se poistuisi.

  Useiden ainakin suurimmista hakijamaista tulevien turvapaikanhakijoiden kohdalla työperusteisen oleskeluluvan saaminen jää usein kiinni matkustusasiakirjan puuttumisesta, jolloin oleskelulupaa ei myönnetä. Ulkomaalaislain mukaan työntekijän oleskeluluvan ja pääsääntöisesti myös muiden oleskelulupien myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva matkustusasiakirja.

 • Voiko kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija hakea oleskelulupaa työnteon perusteella ja jäädä Suomeen töihin, jos hänellä on Suomessa työpaikka? Pitääkö työlupaa anoa hakijan kotimaassa tai sitä lähimmässä lähetystössä?

  Hakemus voidaan tehdä myös Suomessa, joten hakijan ei sitä varten tarvitse poistua Suomesta.

  Jos kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön maastapoistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi, voidaan hänet poistaa maasta, vaikka hänellä olisi vireillä oleskelulupahakemus työnteon perusteella.

  Yleensä päätökset voidaan panna täytäntöön vasta lainvoimaisina eli kun muutoksenhaku ei enää ole mahdollista. Ulkomaalaislaissa on säädetty milloin ja mitkä päätökset voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaa. Näissäkin tapauksissa tuomioistuin voi kieltää täytäntöönpanon. Täytäntöönpanon kieltäminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että oleskelulupa myönnetään.

  Jos hakijalla on vireillä erillinen työntekoon perustuva oleskelulupahakemus, huomioidaan se kuitenkin maastapoistamista suunniteltaessa. Poliisi selvittää todennäköisyyden myönteisen luvan saamiselle. Esimerkiksi jos työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös on kielteinen, on myös varsinainen oleskelulupapäätös sen seurauksena lähes poikkeuksetta kielteinen.

  Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalainen saa oleskella Suomessa laillisesti hakemuksensa käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta poistamiseksi. Jos hakijalle on siis turvapaikkaprosessissa tehty kielteinen päätös ja siihen liittyen annettu maastapoistamispäätös, joka on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, voidaan hakija poistaa Suomesta.

  Turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus Suomessa siihen saakka, kunnes hakemus on ratkaistu lainvoimaisesti. Jos hakija hakee erillistä työperusteista oleskelulupaa eikä hänellä ole enää työnteko-oikeutta turvapaikanhakijana, hän ei voi tehdä töitä odottaessaan erillisen työntekoperusteisen oleskelulupansa ratkaisua.