Frågor och svar om ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna som gäller asylsökandes arbete och ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. Inrikesministeriet varken beviljar tillstånd eller behandlar ansökningar. Mer information om rätten att arbeta som asylsökande och uppehållstillståndet för arbetstagare hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Frågor och svar

 • Hur snabbt kan en asylsökande börja arbeta i Finland?

  Asylsökanden kan börja arbeta i Finland tre månader efter ankomsten om han eller hon har ett giltigt resedokument, och sex månader efter ankomsten om det inte finns något resedokument.

  Det har ansetts att perioden på tre månader behövs för att den som har kommit hinner bl.a. bekanta sig med det finländska samhället och arbetstagarens rättigheter.

  Kravet på resedokument förebygger att resedokument förstörs och förbättrar möjligheterna att pålitligt utreda identiteten. Asylförfarandet är inte avsett för invandring av arbetskraft och därför har det ansetts att en direkt rätt att arbeta möjliggör kringgående av systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare. Dessutom kontrollerar man inte i förväg arbetsvillkoren för personer som arbetar utan uppehållstillstånd, vilket i värsta fall kan leda till att sökanden utsätts för utnyttjande. En väntetid på vanligen 6-12 månader eller ett separat tillståndsförfarande är i bruk också i andra EU-länder.

  Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

 • Hur ska asylsökanden gå till väga om han eller hon får en arbetsplats och beslutar söka uppehållstillstånd på grund av arbete i stället för att söka asyl?

  Förutom asyl kan asylsökanden söka ett separat avgiftsbelagt uppehållstillstånd på grund av arbete. Om ansökan lämnas in då asylansökan fortfarande är anhängig, behandlas den samtidigt med asylansökan. Utgångspunkten är att besluten ges samtidigt. Om ansökan lämnas in efter att sökanden har fått avslag på sin asylansökan, behandlas den på samma sätt som ansökan för andra som söker arbetstillstånd, och bakgrunden som asylsökande har ingen betydelse.

  Enligt utlänningslagen har behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete två faser: Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut på ansökan varefter Migrationsverket behandlar ansökan och avgör ärendet.

  Arbets- och näringsbyrån bedömer om arbetskraft för det lediga jobbet inom en skälig tidsfrist finns till förfogande inom den egna arbetsmarknadsregionen (EU/EES-området ). Detta kallas tillgångsprövning.

  Arbets- och näringsbyrån bedömer dessutom om anställningsvillkoren uppfyller kraven och försäkrar sig om att arbetstagaren har de förutsättningar som behövs med tanke på arbetet, såsom den utbildning och de tillstånd som arbetet eventuellt kräver. Arbets- och näringsbyrån ska också få visshet om att arbetstagarens försörjning i Finland tryggas med förvärvsarbete.

  Även i de fall där arbets- och näringsbyråns delbeslut är positivt bör sökanden, för att få uppehållstillstånd, uppfylla också de övriga villkoren för beviljande av uppehållstillstånd som bedöms av Migrationsverket. Till villkoren hör bl.a. kravet på ett giltigt resedokument. Uppehållstillstånd kan enligt utlänningslagen vägras bl.a. om sökanden anses äventyra allmän ordning eller säkerhet, folkhälsan eller Finlands internationella förbindelser. Också denna bedömning görs av Migrationsverket.

  Sökanden ska ha en arbetsplats redan innan ett uppehållstillstånd på grund av arbete söks. Arbetsgivaren ska bekräfta att den med säkerhet anställer sökanden, vilket vanligen sker genom att det skrivs under ett arbetsavtal som arbetsgivaren lämnar in som bilaga till ansökan. Arbetsgivaren ska dessutom meddela anställningsvillkoren som bilaga till tillståndsansökan.

  På utländska arbetstagares anställningsförhållande ska den finska arbetslagstiftningen och de branschvisa allmänt bindande kollektivavtalen i Finland tillämpas. Utlänningars anställningsvillkor ska på alla sätt motsvara den praxis som gäller finländska arbetstagare inom samma bransch, också när det gäller lönen. Arbets- och näringsbyrån bedömer om arbetsgivaren har realistiska möjligheter och vilja att sköta sina arbetsgivarskyldigheter. Myndigheterna övervakar också att arbetslivets spelregler iakttas på arbetsplatserna.

 • Hur påverkar eventuellt slopande av behovsprövningen behandlingen av uppehållstillstånd på grund av arbete med tanke på sökanden?

  Bakgrunden som asylsökande påverkar inte i sig behandlingen av ansökan. Arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd behandlas på samma sätt som andras ansökningar och utan behovsprövning, om den slopas.

  I fråga om många asylsökande, i synnerhet dem som kommer från de största ansökande länderna, beror avslaget på ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete ofta på att de saknar resedokument, vilket innebär att uppehållstillstånd inte beviljas. En förutsättning för att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare och i regel också andra uppehållstillstånd är enligt utlänningslagen att man har ett giltigt resedokument.

 • Kan en asylsökande som fått avslag på sin ansökan söka uppehållstillstånd på grund av arbete och stanna kvar i Finland och arbeta om han eller hon har en arbetsplats i Finland? Måste sökanden ansöka om arbetstillstånd i sitt hemland eller i den beskickning som finns närmast hemlandet?

  Ansökan kan lämnas in också i Finland, vilket betyder att sökanden inte därför behöver lämna Finland.

  Om ett beslut om avlägsnande ur landet av en person som fått avslag på sin asylansökan blir verkställbart, kan sökanden avlägsnas från landet även om hans eller hennes ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete är anhängig.

  Vanligen kan besluten verkställas först när de har vunnit laga kraft, dvs. när det inte längre är möjligt att söka ändring. I utlänningslagen föreskrivs det om när och vilka beslut som kan verkställas innan de har vunnit laga kraft. Också i dessa fall kan domstolen förbjuda verkställigheten. Om verkställigheten förbjuds betyder det inte nödvändigtvis att uppehållstillstånd beviljas.

  Om sökanden har en separat anhängig ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete, beaktas den då avlägsnande ur landet planeras. Polisen utreder sannolikheten för att tillstånd ska beviljas. Till exempel om arbets- och näringsbyråns delbeslut är negativt, är också det egentliga beslutet om uppehållstillstånd som en följd av detta nästan utan undantag negativt.

  Enligt utlänningslagen får en utlänning vistas i Finland lagligen under den tid ansökan behandlas tills ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller ett verkställbart beslut har fattats om att utlänningen ska avlägsnas ur landet. Om sökanden i asylprocessen har fått avslag på sin ansökan och i samband med det meddelats ett beslut om avlägsnande ur landet som har blivit verkställbart, kan sökanden avlägsnas ur Finland.

  Asylsökanden har rätt att arbeta i Finland tills beslutet om ansökan har vunnit laga kraft. Om sökanden ansöker om ett separat uppehållstillstånd på grund av arbete och han eller hon inte längre har asylsökandes rätt att arbeta, kan han eller hon inte arbeta i väntan på beslutet om ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete.