Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälistä suojelua saava lapsi voisi nykyistä useammin elää vanhempiensa kanssa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 13.32
Tiedote

Kun perheenyhdistämistä hakee kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen, voisi oleskeluluvan saada ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa. Näin edistettäisiin perhe-elämän suojaa ja lapsen edun toteutumista. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta 16.6.

Jo nykyisin toimeentuloedellytykseen sovelletaan kohtuullisuusharkintaa: Edellytyksestä poiketaan, jos poikkeuksellisen painavat syyt tai lapsen etu sitä vaativat. Tällainen tilanne on yleensä esimerkiksi silloin, kun oleskelulupaa hakee alaikäisen perheenkokoajan huoltaja. Ehdotetun muutoksen tavoitteena on, että kansainvälistä suojelua saava lapsi voisi vielä nykyistä useammin elää vanhempiensa kanssa. Lisäksi tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä. 

Lapsen alaikäisyyden määrittämistä täsmennettäisiin kaikissa perhesideperusteisissa oleskelulupa-asioissa. Jatkossa lapsen alaikäisyys määrittyisi perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen jättämishetken mukaan, ei enää hakemuksen ratkaisemishetken mukaan. Näin perheenjäsenen oleskeluluvan saaminen ei riippuisi hakemuksen käsittelyajan pituudesta. Muutoksen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu.

Elokuussa 2021 sisäministeriö lähetti lausuntokierrokselle esitysluonnoksen, jossa toimeentuloedellytys olisi poistettu myös täysi-ikäisiltä kansainvälistä suojelua saavilta perheenkokoajilta. Lisäksi ehdotettiin yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen pohjalta, että jos perheenkokoaja on kansainvälistä suojelua saava alaikäinen, perhesiteeseen perustuva oleskelulupa olisi voitu nykyistä harvemmin jättää myöntämättä maahantulosäännösten kiertämisen perusteella. Jatkovalmistelussa näistä ehdotuksista ei kuitenkaan saavutettu poliittista yhteisymmärrystä, eivätkä ne sisälly lopulliseen hallituksen esitykseen.

Esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen

Nyt annettu esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saaviin perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta selvitetään ottaen huomioon perhe-elämän suoja, lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja käytännöt. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.

Perheenyhdistämiselle asetettujen esteiden poistaminen edistää hallituksen ihmis- ja perusoikeusmyönteistä sekä lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa. Oikeus perhe-elämään on perustuslain lisäksi turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, 0295 488 658, [email protected]