Hyppää sisältöön
Media

Schengenin arviointimekanismin kehittämisellä vahvistetaan jäsenmaiden keskinäistä luottamusta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 13.46
Tiedote 87/2021

Euroopan komissio antoi 2.6. ehdotuksen asetukseksi Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin tarkistamisesta. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 8.7.

Schengenin vapaan liikkuvuuden alueen toimivuus perustuu jäsenmaiden väliseen luottamukseen.  Arviointi- ja valvontamekanismin tarkoituksena on ylläpitää luottamusta ja edistää Schengen-alueen toimintaa varmistamalla, että jäsenmaat noudattavat Schengenin säännöstöä tehokkaasti.

Asetusehdotuksen tavoitteena on muun muassa lyhentää ja yksinkertaistaa arviointimenettelyjä ja vahvistaa perusoikeuksien kunnioittamisen arviointia. Valtioneuvosto kannattaa esityksen tavoitteita ja pitää tärkeänä, että mekanismin käytöstä tehdään aiempaa strategisempaa ja tehokkaampaa.

Perusoikeuksien toteutumista arvioitaisiin tarkemmin

Schengenin säännöstöön kuuluu laajasti toimia EU:n oikeus- ja sisäasioiden alalta. Asetusehdotuksessa esitetään, että arviointi- ja valvontamekanismi voisi jatkossa kattaa kaikki Schengenin säännöstön alle kuuluvat alat paitsi ne, joita varten EU:n lainsäädännössä on luotu erillinen arviointimekanismi. Jatkossakin arvioitaisiin esimerkiksi ulkorajojen, viisumipolitiikan, Schengenin tietojärjestelmän, poliisiyhteistyön ja luvatta oleskelevien henkilöiden palautusten toimivuutta. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että arviointiprosessin eri vaiheissa varmistetaan jäsenmaiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet. 

Ehdotuksessa todetaan, että arvioinneissa on kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien toteutumiseen. Tätä tuettaisiin kehittämällä arvioitsijoiden koulutusta sekä käyttämällä arviointien tukena aineistoa muilta toimijoilta, kuten oikeusasiamiehiltä ja kolmannelta sektorilta. Myös EU:n perusoikeusviraston osallistumista arviointeihin vahvistettaisiin. 

Asetusehdotus on osa Schengen-alueen kokonaisvaltaista kehittämistä

Schengenin nykyinen arviointi- ja valvontamekanismi on ollut käytössä vuodesta 2015 lähtien. Komission mukaan mekanismi on selkeästi kehittänyt toimintaa ja Schengenin säännöstön säännöksiä noudatetaan pääasiassa hyvin. Mekanismissa on kuitenkin puutteita, jotka liittyvät esimerkiksi arviointien kestoon, arviointeihin saatavien asiantuntijoiden määrään sekä perusoikeusnäkökulman riittävään huomiointiin.

Komissio ilmoitti maahanmuutto- ja turvapaikkauudistusta koskevan tiedonannon yhteydessä syksyllä 2020, että se laatii Schengen-strategian, johon sisältyy sekä lainsäädäntöä että operatiivista toimintaa koskevia aloitteita. Komissio antoi tiedonannon toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistäväksi strategiaksi 2.6.2021. Arviointi- ja valvontamekanismia koskeva asetusehdotus on osa tätä Schengen-alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja vahvistamista. Komission tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan 1.9.2022.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250, [email protected]