Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklingen av utvärderingsmekanismen för Schengenområdet stärker medlemsländernas ömsesidiga tillit

Inrikesministeriet
8.7.2021 13.46
Pressmeddelande 87/2021

Europeiska kommissionen lade den 2 juni fram ett förslag till förordning om översyn av utvärderings- och övervakningsmekanismen för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket. Statsrådet framförde sin ståndpunkt om förslaget i sin skrivelse till riksdagen den 8 juli.

Den fria rörligheten inom Schengenområdet baserar sig på tilliten mellan medlemsländerna.  Avsikten med utvärderings- och övervakningsmekanismen är att upprätthålla tilliten mellan medlemsländerna och säkra att Schengenområdet fungerar genom att se till att medlemsländerna effektivt följer regelverket.

Syftet med förslaget till förordning är bland annat att förkorta och förenkla utvärderingsprocesserna och stärka utvärderingen av respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna. Statsrådet godkänner målen i förslaget och anser att det är viktigt att mekanismen används på ett mer strategiskt och effektivare sätt än tidigare.

Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna utvärderas närmare

Schengenregelverket omfattar ett brett spektrum av åtgärder på området rättsliga och inrikes frågor i EU.  Enligt förslaget till förordning ska utvärderings- och övervakningsmekanismen i fortsättningen  kunna omfatta alla områden som berörs av Schengenregelverket, med undantag för de områden som har en separat utvärderingsmekanism i EU-lagstiftningen. Även i fortsättningen ska man utvärdera hur väl till exempel de yttre gränserna, viseringspolitiken, Schengens informationssystem, polissamarbetet samt åtgärderna för att återsända personer som vistas olagligt i ett land, fungerar. Enligt statsrådet är det viktigt att man i utvärderingsprocessens olika faser säkerställer medlemsländernas delaktighet och påverkansmöjligheter. 

Enligt förslaget ska man fästa särskild vikt vid tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. Detta stöds genom att man utvecklar utbildningen för utvärderare och använder material från andra aktörer, såsom ombudsmän och den tredje sektorn, som stöd vid utvärderingarna. Också medverkan av EU:s byrå för grundläggande rättigheter i utvärderingarna ska stärkas. 

Förslaget till förordning är en del av den övergripande utvecklingen av Schengenområdet

Den gällande utvärderings- och övervakningsmekanismen har tillämpats sedan 2015. Enligt kommissionen har mekanismen tydligt utvecklat verksamheten och bestämmelserna i Schengenregelverket följs i huvudsak väl. Mekanismen har dock brister som gäller till exempel utvärderingarnas varaktighet, antalet experter som fås till utvärderingarna samt tillräcklig hänsyn till perspektivet för de grundläggande fri- och rättigheterna.

I samband med meddelandet om en migrations- och asylreform meddelade kommissionen hösten 2020 att den tar fram en Schengenstrategi som kommer att innehålla initiativ som gäller både lagstiftning och operativ verksamhet. Kommissionen presenterade sitt meddelande om en strategi för ett starkare och motståndskraftigare Schengenområde den 2 juni 2021. Förslaget till förordning om utvärderings- och övervakningsmekanismen är en del av denna övergripande utveckling och stärkning av Schengenområdet. Kommissionens mål är att förordningen ska träda i kraft den 1 september 2022.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected]