Vaikuttavan ja kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita koskeva hanke

SM013:00/2021 Kehittäminen

Hankkeen tehtävänä on määritellä pitkän aikavälin tavoitteet Suomen kokonaisvaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM013:00/2021

Asianumerot VN/14726/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.6.2021 – 30.6.2023

Asettamispäivä 30.6.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on
• selvittää laaja-alaisesti maahanmuuttoon kohdistuvat odotukset ja maahanmuuttopolitiikan kehityskohteet.
• koota kokonaisarvio Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi työnteon, opiskelun ja paluumuuton kohdemaana sekä arvioida maahanmuuton vaikutukset eri yhteiskuntasektoreilla
• luoda sidosryhmille uusia mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttopolitiikan valmisteluun
• luoda edellytyksiä avoimelle ja asiapohjaiselle maahanmuuton monet ulottuvuudet huomioon ottavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle
• kasvattaa luottamusta maahanmuuttoa koskevaan päätöksentekoon
• valmistella Suomen maahanmuuttopolitiikan kehykset poliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on määritellä pitkän aikavälin tavoitteet Suomen kokonaisvaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle.

Lähtökohdat

Maahanmuuton lisääntyessä ja monipuolistuessa Suomesta tulee kotimaa yhä useammalle tänne muuttaneelle, mutta myös tilapäisesti Suomeen muuttavien ja elämäänsä tai työuraansa muualla jatkavien määrä kasvaa. Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden vastuulla olevat osa-alueet ja asettaa niille yhtenäiset tavoitteet. Kokonaisvaltaisessa maahanmuuttopolitiikassa on huomioitava maahanmuuton ja yhteiskunnan muutokset sekä Suomen että maahanmuuttajien tarpeet.

Lisää aiheesta