EU-rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sisäasioiden rahastoja koskeva lainsäädäntöhanke

EU-rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sisäasioiden rahastoja koskeva lainsäädäntöhanke

SM021:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen ehdotus EU-rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja ehdotus valtioneuvoston asetukseksi. Sisäasioiden alalle tullaan perustamaan kolme rahastoa; turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM021:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-572 , VN/6083/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 3.6.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 3.6.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Lainvalmistelu

HE laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 6.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  23.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 170/2021

Uutta sisäasioiden rahastokautta (2021-2027) koskeva lainsäädäntö.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 412 5061
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi. Työryhmä ottaa myös kantaa siirtymäsäännöksiin koskien nykyistä ohjelmakautta.
Työn lähtökohtana ovat sisäasioiden rahastoja koskevat EU-asetusehdotukset ja nykyistä ohjelmakautta koskeva kansallinen lainsäädäntö. Hankkeen aikana tulee selvittää ja tämän perusteella tehdä perustellut ehdotukset erityisesti seuraavista asiakokonaisuuksista:
- rahastoista vastaavien kansallisten viranomaisten määrittely ja vastuunjako,
- rahastojen seurantakomiteoiden toimivalta ja kokoonpano,
- rahastoista myönnettävän rahoituksen tukikelpoisuusehdot,
- rahastojen ohjelmien kansallinen hallinnointi ja toimeenpano, ja
- rahastojen hallinnointiin osoitettavan teknisen avun käyttö ja hallinnointi.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen ehdotus EU-rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja ehdotus valtioneuvoston asetukseksi. Sisäasioiden alalle tullaan perustamaan kolme rahastoa; turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline.

Lähtökohdat

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle 2021–2027 tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kolme rahastoa, turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (Asylum and Migration Fund), sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (Instrument for financial support for border management and visa) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund).
Euroopan komissio antoi 12. ja 13.6.2018 seuraavat edellä mainittuja rahastoja koskevat asetusehdotukset:
1) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (KOM (2018) 471 lopullinen),
2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta (KOM (2018) 472 lopullinen), ja
3) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (KOM (2018) 473 lopullinen).
Lisäksi Euroopan komissio antoi 29.5.2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle sekä rahoitussäännöistä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle (KOM (2018) 357 lopullinen).
Asetusehdotuksia ei ole vielä hyväksytty, vaan niitä käsitellään parhaillaan neuvoston työryhmissä.
EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 säädettiin sisäasioiden rahastoja koskien erityislaki (laki sisäasioiden rahastoista 903/2014) ja valtioneuvoston asetus (asetus sisäasioiden rahastoista, 351/2015) sääntelemään rahastojen toimeenpanoa kansallisesti. Kuten nykyisellä ohjelmakaudella, myös ohjelmakautta 2021–2027 koskevat EU-säädökset tullaan laatimaan yleisellä tasolla, mistä johtuen on tarpeen määritellä rahastojen hallinnointia koskevat tarkemmat säännöt kansallisesti.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.