Ett lagstiftningsprojekt om fonderna för inrikes frågor under EU:s finansieringsprogramperiod 2021–2027

Tillsättande av ett lagstiftningsprojekt om fonderna för inrikes frågor under EU:s finansieringsprogramperiod 2021–2027

SM021:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds ett förslag till lag och statsrådets förordning om fonder för inrikes frågor under EU:s finansieringsprogramperiod 2021–2027. För finansieringsprogramperioden 2021–2027 kommer det att inom området för inrikes frågor inrättas tre fonder, asyl- och migrationsfonden, fonden för inre säkerhet och ett instrument för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM021:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-572 , VN/6083/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 3.6.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 3.6.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland större än sin storlek i världen

Lagberedning

RP med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 6.4.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 38/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 170/2021

Lagstiftning om den nya fondperioden för inrikes frågor (2021–2027).

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 412 5061
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi. Työryhmä ottaa myös kantaa siirtymäsäännöksiin koskien nykyistä ohjelmakautta.
Työn lähtökohtana ovat sisäasioiden rahastoja koskevat EU-asetusehdotukset ja nykyistä ohjelmakautta koskeva kansallinen lainsäädäntö. Hankkeen aikana tulee selvittää ja tämän perusteella tehdä perustellut ehdotukset erityisesti seuraavista asiakokonaisuuksista:
- rahastoista vastaavien kansallisten viranomaisten määrittely ja vastuunjako,
- rahastojen seurantakomiteoiden toimivalta ja kokoonpano,
- rahastoista myönnettävän rahoituksen tukikelpoisuusehdot,
- rahastojen ohjelmien kansallinen hallinnointi ja toimeenpano, ja
- rahastojen hallinnointiin osoitettavan teknisen avun käyttö ja hallinnointi.

Sammandrag

I projektet bereds ett förslag till lag och statsrådets förordning om fonder för inrikes frågor under EU:s finansieringsprogramperiod 2021–2027. För finansieringsprogramperioden 2021–2027 kommer det att inom området för inrikes frågor inrättas tre fonder, asyl- och migrationsfonden, fonden för inre säkerhet och ett instrument för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning.

Utgångspunkter

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle 2021–2027 tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kolme rahastoa, turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (Asylum and Migration Fund), sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (Instrument for financial support for border management and visa) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund).
Euroopan komissio antoi 12. ja 13.6.2018 seuraavat edellä mainittuja rahastoja koskevat asetusehdotukset:
1) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (KOM (2018) 471 lopullinen),
2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta (KOM (2018) 472 lopullinen), ja
3) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (KOM (2018) 473 lopullinen).
Lisäksi Euroopan komissio antoi 29.5.2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle sekä rahoitussäännöistä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle (KOM (2018) 357 lopullinen).
Asetusehdotuksia ei ole vielä hyväksytty, vaan niitä käsitellään parhaillaan neuvoston työryhmissä.
EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 säädettiin sisäasioiden rahastoja koskien erityislaki (laki sisäasioiden rahastoista 903/2014) ja valtioneuvoston asetus (asetus sisäasioiden rahastoista, 351/2015) sääntelemään rahastojen toimeenpanoa kansallisesti. Kuten nykyisellä ohjelmakaudella, myös ohjelmakautta 2021–2027 koskevat EU-säädökset tullaan laatimaan yleisellä tasolla, mistä johtuen on tarpeen määritellä rahastojen hallinnointia koskevat tarkemmat säännöt kansallisesti.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.