Statsrådet och ministerierna Media

En lag om förvaltning av fonderna inom området för inrikes frågor bereds för nästa programperiod

Inrikesministeriet 18.6.2020 15.30
Pressmeddelande 67/2020
EU-lippu.

Inrikesministeriet sände ett utkast till proposition med förslag till lag om förvaltning av fonderna inom området för inrikes frågor och motiveringarna till den på remiss den 18 juni. I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om förvaltning av fonderna inom området för inrikes frågor, som ska tillämpas under EU:s programperiod 2021–2027.

Syftet med lagen är att säkerställa att programmen för fonderna för inrikes frågor förvaltas och genomförs på behörigt sätt. Avsikten är att föreskriva om nationella förutsättningar och förfaranden för beviljande av understöd ur fonderna för inrikes frågor under programperioden.

Avsikten är att i lagen föreskriva hur den nationella förvaltningen av programmen ska ordnas. Dessutom ska det utfärdas nationella bestämmelser om stödberättigande kostnader för projekt och verksamhet som finansieras med medel ur fonderna såsom det förutsätts i EU:s lagstiftning.

Utkastet till proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet. Beredningen har haft stöd av en arbetsgrupp som ministeriet tillsatte den 3 juni 2019. Det är andra gången som det stiftas en nationell lag om förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor för en programperiod.

Remisstiden går ut den 17 augusti 2020. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringspropositionen finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2020.

Inom området för inrikes frågor inrättas tre fonder för EU:s programperiod 2021–2027: asyl- och migrationsfonden, fonden för inre säkerhet och, som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering. För varje fond utarbetas ett program som förvaltas nationellt i medlemsstaten. Projekt och verksamhet som genomförs inom fondernas verksamhetsområden beviljas finansiering i enlighet med dessa program.

Ytterligare information:

Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]
Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]

Ytterligare uppgifter kan också begäras via adressen [email protected].