Suojelupoliisin virkojen täyttömenettely

Suojelupoliisin virkojen täyttömenettelyn tarkistaminen tietyissä tehtävissä

SM033:00/2020 Säädösvalmistelu

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, joka koskee Suojelupoliisin tiettyihin tehtäviin rekrytointia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM033:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-2142 , VN/5934/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.10.2020 – 30.4.2022

Asettamispäivä 18.10.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  1.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 177/2022

Suojelupoliisin siviili- ja poliisivirkojen täyttämisessä mahdollistetaan avoimen menettelyn lisäksi poikkeuksellisesti ei-julkinen menettely niissä Suojelupoliisin tehtävissä, joissa siihen on asian luonteesta johtuva perusteltu tarve sekä tarkistetaan muunkin poliisin rekrytointisääntelyä perustellusti vastaavan kaltaisesta tarpeesta.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi.

Tavoite: Suojelupoliisin siviili- ja poliisivirkojen täyttämisessä mahdollistetaan avoimen menettelyn lisäksi poikkeuksellisesti ei-julkinen menettely niissä Suojelupoliisin tehtävissä, joissa siihen on asian luonteesta johtuva perusteltu tarve. Hankkeessa tarkastellaan keskeisesti valtion virkamieslain (750/1994) sääntelyä viran auki julistamisen, nimittämisestä ilmoittamisen ja muutoksenhaun osalta. Lisäksi tarkastellaan poliisin hallinnosta annettua lakia (110/1992) Suojelupoliisin poliisimiehiä koskevilta osin virkojen rekrytointimenettelyn osalta sekä poliisimiesvirkojen määrittelyä muussa poliisilainsäädännössä siltä osin kuin ne koskevat Suojelupoliisin poliisimiehiä. Hankkeen työn aikana arvioidaan rajapinta ja muutostarve viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Lisäksi voidaan arvioida vastaavan kaltaisia tarpeita muussa poliisiyksikössä.

Tavoitteena on tehdä Suojelupoliisin tiettyihin tehtäviin ja niihin rekrytointia koskevat välttämättömät muutokset poliisin hallinnosta annettuun lakiin. Muutoksilla varmistetaan uuden tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen sekä huolehditaan osaltaan työturvallisuudesta.

Tiivistelmä

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, joka koskee Suojelupoliisin tiettyihin tehtäviin rekrytointia.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan uuden tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen varmistetaan.

Suojelupoliisi on siviilitiedustelulainsäädännön 1.6.2019 tultua voimaan muuttunut entistä selkeämmin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluksi. Tämän takia on syntynyt tarve tarkistaa Suojelupoliisin henkilöstön viranhakumenettelyjen yhteydessä sovellettavia säännöksiä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.