Älykkäät rajat -säädöshanke

Eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) edellyttämät säädösmuutokset

SM040:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan eurooppalaisesta rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM040:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2019 – 30.6.2022

Asettamispäivä 1.11.2019

Lainvalmistelu

HE Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  39/2020
  51/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksen tarkoituksena on tehdä EU:n rajanylitysjärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anne Ihanus, Rajavartioylitarkastaja
puh. +358 295 421 608

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan eurooppalaisesta rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset. Asetukset edellyttävät muutoksia rajavartiolakiin (578/2005), henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin (639/2019), henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin (616/2019), henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin (650/2019), ulkomaalaislakiin (301/2004) ja rikosrekisterilakiin (770/1993).

Hankkeessa arvioidaan myös neuvoston päätöksen 2008/633/YOS mukaisesti nimetyt kansalliset yhteyspisteet viisumitietojärjestelmän lainvalvontakäyttöä varten ja valmistellaan tarvittaessa niitä koskevat muutokset.

Työryhmä valmistelee esityksensä hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan eurooppalaisesta rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

Lähtökohdat

Rajanylitystietojärjestelmää koskeva asetus (EU) 2017/2226 tuli voimaan 29.12.2017. EES-järjestelmän tarkoituksena on rekisteröidä sähköisesti jäsenvaltioiden alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot sekä maahantulo- ja maastalähtöajat ja -paikat ja laskea heidän sallitun oleskelunsa kesto. Järjestelmän käyttö aloitetaan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.

Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamista koskeva asetus (EU) 2018/1240 tuli voimaan 9.10.2018. ETIAS-järjestelmä on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jonka avulla pyritään selvittämään ennakolta Schengenin rajasäännöstössä määriteltyjen maahantuloedellytysten täyttymistä, tehostamaan rajatarkastuksia ja tukemaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Järjestelmän käyttö aloitetaan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.